Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Läkarprogrammet

Enheten för socialmedicin och epidemiologi är engagerade i läkarprogrammet genom sitt ansvar för introduktionsveckan på termin 1 och i kursen Socialmedicin termin 9 samt kurs i Global Hälsa.

Introduktion & tidig yrkeskontakt A 3 hp

Kursen omfattar en vecka och innebär en orientering för den kommande utbildningen. Kursen innehåller bland annat:

  • Programmets syfte och mål
  • Tidig yrkeskontakt och forskning
  • Läkaryrket som det kan gestalta sig inom olika specialiteter
  • Etik
  • Genus och folkhälsa
  • Mänskliga rättigheter.

Socialmedicin 12 hp

Det socialmedicinska ämnet är en del av kursen i samhällsmedicin, vilken ges två gånger per termin på Termin 9 på läkarutbildningen och är på 12 hp. Kursen bedrivs under ca nio veckor och består av följande delkurser: samhällsmedicin, allmänmedicin, geriatrik, miljö- och yrkesmedicin, rehabiliteringsmedicin och rättsmedicin.

Kursen i socialmedicin syftar till att ge studenterna grundläggande kunskap om och begrepp för hur man mäter och beskriver hälsoläget i befolkningen samt faktorer som påverkar hälsoläget både på individ- och befolkningsnivå. Särskild tonvikt läggs på livsstilsfaktorer och betydelsen av den sociala interaktionen. Studenterna ges grundläggande kunskap om metoder för förebyggande arbete, om hälsoekonomi, utvärderingsmetoder och för sjukvården centrala lagar och förordningar.

För att främja bättre samverkan kring individer, och minimera konsekvenserna av sjukdom och handikapp, skall studenterna erhålla kunskap om socialförsäkringssystemet, läkarens möjligheter och skyldigheter att samverka med andra vårdgivare och myndigheter, samt erhålla viss färdighet i att sköta sådan kommunikation både genom direktkontakt och via intyg och remisser.

Global hälsa

Fördjupningsdelen i Global Hälsa på termin 10 i Läkarprogrammet ger grundläggande kunskaper om skillnader i hälsa och sjukdom mellan och inom länder och regioner i världen. Det föreligger stora skillnader i sjukdomspanorama mellan låg- och höginkomstländer beroende på politiska, ekonomiska och sociala förhållanden. Denna ojämlikhet i hälsa föreligger även mellan olika socioekonomiska grupper inom samma land och i många fall mellan män och kvinnor samt mellan pojkar och flickor. I vissa länder sker en regelrätt diskriminering av flickor/kvinnor och detta har avgörande betydelse för deras hälsoutveckling. Att både flickor och pojkar får en god utbildning och ett arbete med egen inkomst bidrar till länders utveckling och mera jämställda livsvillkor mellan män och kvinnor.

Behovet av att alla har tillgång till adekvat hälso- och sjukvård och speciellt till förebyggande mödravård och barnhälsovård kan inte nog understrykas. Mödradödlighet är ett av de hälsomått som uppvisar störst skillnad mellan länder. Rätten till hälsa innebär inte enbart tillgång till hälso- och sjukvård utan även till utbildning, och lika rättigheter för all i befolkningen, i enlighet med ”the right to health concept”.


Extra fördjupning i Global Hälsa

För de studenter som ska göra sina projekt inom Examensarbetet (LÄA110) på termin 10 i ett låg-eller medelinkomstland erbjuds föreläsningar i ämnet Global Hälsa som en extra fördjupning och förberedelse inför avresa (längden på utlandsvistelsen bestämmer Du i samråd med Dina handledare). Vanligtvis är Du utomlands i minst 4-5 veckor men inte längre tid än 12 veckor.

Termin 10 startar med en introduktionsdel under en vecka och sedan följer en möjlighet att studera ämnet Global Hälsa under 3,5 veckor.

Du kommer parallellt med föreläsningar och seminarier i Global hälsa att ges möjlighet att arbeta med bakgrunden till Din rapport, att läsa in lämplig litteratur och arbeta med Ditt projekts frågeställningar. Du får en introduktion till kvalitativ forskningsmetodik och enkätutveckling men framförallt får Du en grundlig utbildning för att förstå det sammanhang som Du ska verka i då Du reser utomlands.

Ökad kunskap i ämnet Global Hälsa är viktigt för dem som ska genomföra sitt projektarbete i ett låg- eller medelinkomstland, d.v.s. ett land som präglas av fattigdom, ojämlikhet och infektionssjukdomar men där vissa grupper även drabbas av fetma, hjärt-kärlsjukdomar och cancer.

Föreläsningarna tar upp de stora frågorna: politiska, ekonomiska och sociala faktorers betydelse för hälsa. Vidare diskuteras smittsamma och icke-smittsamma sjukdomars epidemiologi och att de sociala faktorer som bidrar till att sjuklighet och dödlighet ser olika ut i olika befolknings-grupper. Katastrofmedicin, barnadödlighet, mödradödlighet, hälso- och sjukvårdssystem, våld och interna konflikter, mänskliga rättigheter och mycket annat kommer också att diskuteras i relation till hälsoutveckling.

Efter studier av teorier och metodkunskap reser de studenter iväg som ska göra sitt projekt/sin fältstudie i ett låg- eller medelinkomstland.

Du finner projekt inom Global Hälsa att ansöka om i projektdatabasen på GUL. Man kan även ta direktkontakt med någon forskare/lärare inom ett område man är intresserad av och höra om det finns något lämpligt projekt att delta i.

Ämnet ’Global Health’ har sin teoretiska ansats och principer gemensamma med ’Public Health’ (folkhälsovetenskap), vilket betyder att socio-ekonomiska faktorer är av stor betydelse för att beskriva befolkningsgruppers hälsa/ohälsa och det är viktigt att få med sådana frågor i Din projektplan.

Projekt inom Global Hälsa har utöver svensk handledare också en utländsk handledare, vilket gör det nödvändigt att examensarbetet skrivs på engelska. Det är viktigt att resultaten kan återföras dit där studien är utförd, vilket är ett krav från etiknämnder för att få genomföra studien.

Fördjupningen i Global Hälsa kommer väsentligt att bidra till att Du har bättre kunskap och större förståelse för de hälsoproblem Du kommer att möta i det land Du valt att göra Ditt projekt i. Kunskap om en annorlunda kultur än den Du är van vid, en annan politisk och ekonomisk situation och jämställdhetspolicy än vad Du möter i Sverige och som påverkar hälsoutvecklingen i landet i fråga, är viktig kunskap för Dig vid genomförandet av Ditt projekt.

Fördjupningen i Global Hälsa är inte obligatorisk men rekommenderas starkt till dem som ska göra sitt arbete i ett låg- medelinkomstland. Du, i samarbete med Din handledare fattar beslut om deltagande i momentet och anger i så fall detta på det kontrakt Ni skriver för examensarbetet 30 HP (se GUL). Planera även in detta moment i examensarbetets tidsplan som är en del av projektplanen.

Alla studenter som går på sin ordinarie termin 10 är välkomna att ta detta moment i Global Hälsa oavsett om Du ska genomföra projektarbetet i ett låg- medel eller höginkomstland. Möjligheten finns också att ta detta moment tidigare under Läkarprogrammet (men tidigast efter fullgjord termin 6) då det är en fördel vid val av ämne för projektarbetet om du tänkt dig att göra detta inom Global Hälsa området. Du är mycket välkommen att delta även om Du inte ska resa utomlands, anmäl i så fall detta till administratören Matilde Eriksson.

Om Du önskar få tillgodoräkna dig denna fördjupning som en fristående kurs i ämnet Global Hälsa så går det bra under förutsättning att du deltagit i de två seminarier som hålls under kursen och att du klarat den skriftliga tentamen som ligger i slutet av kursen men även kan göras vid ett senare tillfälle. Tentamen ingår inte i den extra fördjupning inom läkarprogrammets Examensarbete som presenteras ovan, utan vill du genomföra dessa moment anmäler du det till kursadministratören Matilde Eriksson. Efter godkänd tentamen får Du ett kursbevis på genomgången kurs i global Hälsa 7,5 HP. Det är bra att ha en sådan merit om du i framtiden vill söka dig ett arbete utomlands inom någon internationell organisation (WHO eller frivillig organisation) eller inom Sida eller annan biståndsverksamhet.

Har du frågor om Global Hälsa momentet så kontakta i första hand
Gunilla Krantz, MD, Professor, kursansvarig.

Meddela om du vill gå fördjupningen till Matilde Eriksson.

Kursledare
Gunilla Krantz, MD, MPH, Professor;
Enheten för socialmedicin
Institutionen för Medicin
Sahlgrenska Akademin
Besöksadress: Hälsovetarbacken, Hus 7 vån 3.
Tel: 031-786 6861
gunilla.krantz@gu.se
Postadress: Box 453 405 30 Göteborg

Frida Silfversparre, MPH, biträdande forskare
frida.silfversparre@gu.se
Adress som ovan

Kursadministratör
Matilde Eriksson, Tel: 031-786 68 65
matilde.eriksson@gu.se

Mer information kan även fås av:

Sofie Halldén
sofie.hallden@gu.se
Institutionen för medicin
Box 428
405 30 Göteborg

Besöksardress: Medicinaregatan 3, vån 5
Tel 031-786 30 81

 

 

Kontaktinformation

Henry Ascher, ansvarig

Telefon:
031-786 6841

Sidansvarig: Katarina Englund|Sidan uppdaterades: 2015-03-23
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?