Till startsida
Webbkarta

Forskning vid Arbets- och miljömedicin

Vid Arbets- och miljömedicin bedrivs forskning inom fyra huvudområden:

  • Epidemiologi och inflammation
  • Ljudmiljö och hälsa
  • Organisation och ergonomi
  • Miljömedicin och toxikologi

Epidemiologi och inflammation

Forskargruppen Epidemiologi och försäkringsmedicin utvärderar riskerna för astma, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, koronar hjärtsjukdom och stroke i relation till arbets- och miljörelaterad exponering, inklusive psykosocial stress. Inom forskargruppen Biomarkörer och luftvägsinflammation utvecklas och valideras icke-invasiva metoder för att i tidigt stadium upptäcka och vidare undersöka luftvägsinflammation, särskilt i de små luftvägarna.

Epidemiologi och försäkringsmedicin

Forskargruppsledare: Kjell Torén, professor och överläkare

Telefon 031-786 62 62

Biomarkörer och luftvägsinflammation

Forskargruppsledare: Anna-Carin Olin, professor och överläkare

Telefon 031-786 62 91

Ljudmiljö och hälsa

Forskargruppen Ljudmiljö och hälsa studerar hur och i vilken omfattning människans hälsa påverkas av ljud i olika miljöer och sammanhang med hänsyn tagen till faktorer som psyko-akustik, stress och individuell känslighet. Forskningen syftar till att förebygga bullers negativa påverkan på sömn och återhämtning, inlärningsmöjligheter i skola och förskola, samt hörselrelaterade besvär. I vårt ljudmiljölab studerar vi vilka ljudkaraktärer och vibrationer som leder till negativ påverkan på t ex sömn och inlärning.

Forskargruppsledare: Kerstin Persson Waye, professor

Telefon 031-786 36 04

Arbetsförmåga, ergonomi och organisation

Forskargruppen Arbetsförmåga och ergonomi har som målsättning att skapa hållbar hälsa och arbetsförmåga genom innovativ forskning samt att överföra forskningsresultat till praktik. Forskningen är fokuserad på förebyggande av muskuloskeletala besvär, nervskador, vibrationsskador, stress och depressiva symptom. Forskargruppen Säkerhet, organisation och ledarskap studerar hur olika aspekter av säkerhet påverkas av psykologiska och sociala faktorer i samverkan med organisationen och den fysiska miljön i arbetslivet.

Arbetsförmåga och ergonomi

Forskargruppsledare: Mats Hagberg, professor och överläkare

Telefon 031-786 63 05

Säkerhet, organisation och ledarskap

Forskargruppsledare: Marianne Törner, professor

Telefon 031-786 36 13

Miljömedicin och toxikologi

Forskningsområdet arbetar med att kartlägga exponering i omgivningsmiljön och påverkan på människors hälsa.

Forskargruppsledare: Gerd Sällsten, professor och 1.e yrkes- och miljöhygieniker

Telefon 031-786 28 97

Till sidans topp