Till startsida
Webbkarta

Behörighetsutbildning i Försäkringsmedicin, 22,5 hp

Fristående kurs på avancerad nivå.

Kurskod: MED101
Anm-kod: GU-20655
Högskolepoäng: 22,5 hp
Studietakt: Kvartsfart (25 %)
Nivå: Avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska.
Antal kursplatser: 24
Studieort: Göteborg.
Kostnader: Ingen kursavgift.

Kursen vänder sig till dig som skall arbeta med försäkringsmedicinska uppgifter inom hälso- och sjukvård, företagshälsovård, försäkringsbolag eller Försäkringskassan. Kursen syftar till att ge grundläggande behörighet inom ämnesområdet försäkringsmedicin.

Kursens upplägg och innehåll

Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet, Institutionen för medicin, Avdelningen för samhälls-medicin och folkhälsa, anordnar en behörighetsutbildning i försäkringsmedicin. Den första anordnades 2012-2013. Kursen bedrivs gemensamt av enheterna för arbets- och miljömedicin och socialmedicin. Samarbetspartners är Försäkringskassan, Nationellt Försäkringsmedicinskt Forum, Svenska Läkaresällskapet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Nationellt Försäkringsmedicinskt Forum antog följande definition av försäkringsmedicin 2011.

Försäkringsmedicin är ett kunskapsområde om hur funktionstillstånd, diagnostik, behandling, rehabilitering och förebyggande av sjukdom och skada påverkar och påverkas av olika försäkringars utformning samt därmed relaterade överväganden och åtgärder inom berörda professioner.

Utbildningen är tvärdisciplinär, problembaserad och förutsätter att du deltar aktivt. Fokus ligger på försäkringsmedicin inom samtliga försäkringsformer; sjukdomsspecifika avsnitt och fallbeskrivningar; försäkringsprocessens olika aktörer och samverkan; aktuell forskning; mätning och värdering av arbetsförmåga; försäkringsmedicinska bedömningar.

Kursen omfattar tre terminer med en delkurs under varje termin. Lärande sker vid schemalagda föreläsningar och självstudier med inläsning av litteratur, inlämningsuppgifter, falldiskussioner, gruppövningar och ett projektarbete. Projektarbetet (5,0 hp) leder till en uppsats som skall försvaras vid ett seminarium, där du även kommer att vara opponent.

I varje delkurs ingår tre kursträffar, med undantag av projektarbetet som påbörjas parallellt med övriga studier under första terminen och pågår under hela utbildningen. Kursen innehåller totalt tio kurssamlingar med sammanlagt 31 dagars schemalagd undervisning. Kursen avslutas med två seminariedagar med presentation av projektarbeten.

Termin 1: Grundkurs i försäkringsmedicin; 7,5 hp

Delkursen syftar till att ge studenten en grundläggande förståelse och kunskap avseende försäkringsmedicin inom samtliga försäkringsformer. Aspekter som berörs är; försäkring, försäkringsmedicin, olika typer av försäkringar; hälsa, sjukdom, funktion och arbetsförmåga, lagar och regler, vetenskaplig forskning inom det försäkringsmedicinska området samt ett professionellt förhållningssätt. Kursen har också sjukdomsspecifika avsnitt som psykiska sjukdomar, muskuloskelettala sjukdomar, hjärt-kärlsjukdomar och luftvägssjukdomar. Såväl ett historiskt som internationellt perspektiv inkluderas.

Termin 2: Sjukförsäkring, hälsa och välfärd; 5,0 hp

Delkursen syftar till att ge studenten en fördjupad förståelse och kunskap om sjukförsäkringen och dess utgångspunkter samt roll i ett välfärdssamhälle. Sjukförsäkringsprocessens olika aktörer, policydokument och praktiker liksom samverkan mellan dessa presenteras och betydelsen för individens hälsa och välfärd diskuteras. Delkursen ska ge fördjupade och praktiska kunskaper om hur aktuell forskning av medicinsk nedsättning av arbetsförmåga vid olika sjukdomstillstånd kan ligga till grund för försäkringsmedicinska bedömningar. Fallbeskrivningar utgör en viktig del av denna kurs. Delkursen ska slutligen ge fördjupade kunskaper om lagstiftning, myndighetsutövning, sekretess och överprövning i förvaltningsdomstolarna.

Termin 3: Arbetsförmåga; 5,0 hp

Delkursen syftar till att ge deltagaren en fördjupad förståelse och kunskap om begreppet arbetsförmåga och hur arbetsförmåga mäts och värderas särskilt i försäkringsmedicinska sammanhang. Fördjupade och praktiska kunskaper om olika modeller att värdera och beskriva arbetskrav, bl a O*NET. Kursen kommer också att ge fördjupade kunskaper om metoder att mäta och värdera arbetsförmåga vid psykiska sjukdomar, muskuloskelettala sjukdomar, hjärt-kärlsjukdomar och luftvägssjukdomar. Kursen skall ge deltagarna förståelse för utvecklingen av instrument och värdering av arbetsförmåga som praktiseras av Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i Sverige.

Projektarbete; 5,0 hp

Projektarbetet påbörjas under första terminen och pågår under hela utbildningen. Den Det syftar till att ge deltagaren en fördjupad förståelse om hur vetenskapliga data tas fram, presenteras och diskuteras. Delkursen kommer att ge fördjupad kunskap om epidemiologisk teori och metodik. Kritisk artikelgranskning utgör också en viktig del. Att granska och diskutera ett projektarbete ingår också, liksom undervisning i projektmetodik, metodik för systematisk litteraturgranskning och klinisk epidemiologi.

Projektarbetet innebär att göra en systematisk litteraturgenomgång. En avgränsad specifik fråga skall belysas, t ex relationen mellan psykisk sjukdom och en påfrestande psykosocial arbetssituation, som höga krav i kombination med låg kontroll. Ämnet för projektarbetet skall ha försäkringsmedicinsk relevans. Projektarbetet omfattar att söka relevant litteratur, läsa och systematiskt värdera denna litteratur och att dra slutsatser. Genomgången skall dokumenteras i en skriftlig rapport. Arbetet skall presenteras muntligen vid ett seminarium med en granskare (”opponent”) från kursen. Detta innebär att varje student kommer att både presentera det egna arbetet och granska ett annat projektarbete.

Projektarbetet genomförs parvis (två personer gör en litteraturgenomgång och skriver tillsammans en rapport). Arbetet sker under handledning. Handledare utses av kursledningen.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet för högskolestudier, svensk läkarlegitimation utfärdad av Socialstyrelsen samt pågående eller avslutad specialistutbildning. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A eller motsvarande.

För att bli bedömd som behörig för kursen behöver du ladda upp dokument som bevisar din behörighet, läs mer under nästa rubrik; Ansökan.

Ansökan

Görs på www.antagning.se

Anmäl dig så här
Ladda upp dokument som bevisar din behörighet

Har du frågor om antagningsprocessen eller din behörighet så kontakta GUs sektion för antagning.
Telefon: 031-786 1855, mån-ons kl 9-11

Studentportalen
Här hittar du svar på det mesta som du kan tänkas fundera på eller bli berör av under din studietid vid Göteborgs universitet.

Tänk på att du när du söker kursen på www.antagning.se behöver du ladda upp:

  • Ditt examensbevis från läkarutbildningen
  • Din läkarlegitimation
  • Bevis på påbörjad eller avslutad specialistutbildning
  • I de fall du har en läkarutbildning från något annat land än Sverige behöver du också ladda upp bevis på språkkunskaper i Svenska. Det kan vara att du klarat kurs som motsvarar språkkraven eller ett intyg från din arbetsgivare där det framgår att du använder svenska som huvudspråk i ditt dagliga arbete och antal år du varit anställd.


Kom ihåg att tacka ja till din plats när du får besked om att du blivit antagen till kursen, annars kommer du att strykas från kursen vid andra urvalet.

Former för bedömning

För godkänd kurs krävs

  • närvaro vid kurssamlingar (80% av tillfällena)
  • godkända obligatoriska moment
  • godkända inlämningsuppgifter
  • godkänt projektarbete
  • godkänd presentation av eget projektarbete och granskning av annat projektarbete


Delkursintyg utdelas till deltagare som ej redovisat projektarbete och/eller har mindre än 80% närvaro på schemabunden undervisning.

Betygskalan omfattar betygsgraderna Underkänd (U) eller Godkänd (G).

________________________________________

Länk till Kursplanen
________________________________________

Ansökan till kursen

Sista ansökningsdag är
31 januari 2015
.

Läs mer om ansökan längre ned på sidan.

Ansökan görs på
www.antagning.se
Anmäl dig så här
Ladda upp dokument som bevisar din behörighet

Har du frågor om antagningsprocessen eller din behörighet så kontakta GUs sektion för antagning.
Telefon: 031-786 1855, mån-ons kl 9-11

Studieadministrativ handbok

Studentportalen
Här hittar du svar på det mesta som du kan tänkas fundera på eller bli berör av under din studietid vid Göteborgs universitet.

Kontaktpersoner

Kursansvarig & examinator
Professor och överläkare Kjell Torén, 031-786 62 62

Administratör/samordnare
Cecilia Andreasson, 031-786 62 61

Studierektor
Överläkare Mathias Holm, 031-786 62 79

Delkurs 1 (Vt15)
Professor och överläkare Kjell Torén (se ovan)

Delkurs 2 (Ht15)
Professor Gunnel Hensing, 031-786 68 62

Delkurs 3 (Vt16)
Professor och överläkare Mats Hagberg, 031-786 63 05

Projektarbetet
Överläkare Jonas Brisman, 031-786 62 75

Till sidans topp