Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Magisterarbeten 30 högskolepoäng

Examensarbeten arkiveras på institutionen, och e-publiceras även i GUPEA (Göteborgs Universitets Publikationer - Elektroniskt Arkiv) om författaren givit sitt tillstånd. Länk till GUPEA

Kontakta dietistprogrammet@medicin.gu.se via E-post för mer information.

2018

THERESE HJORT
Förändringar i klimatpåverkan från kosten relaterat till förändringar i
livsmedelsintag 1996-2016. Epidemiologiska analyser inom
Västerbottens Interventionsprojekt

EVELIN GRZEGORCZYK
En svensk studiepopulations uppfattning om och undvikande av
komponenter associerade med den västerländska kosten

MIA ANDERSSON
Introduction of food to the infant in relation to allergy development at twelve months of age

MIKAELA THELANDER
Frukt- och grönsakskonsumtion bland ungdomar i Sverige. Skillnader
mellan ungdomar med olika sociodemografisk bakgrund.

ANNA STRID
Klimatpåverkan från kosten och sociodemografiska faktorer - En tvärsnittsstudie inom Västerbottens Interventionsprojekt (VIP)

ÅSA WILÉN
Återhämtning efter kirurgi vid ventrikelcancer

JENNIE MALEY
Changes in food choice during a weight loss trial with dietary
treatment in postpartum women with overweight or obesity

AGNETA LIND
Vitamin D och B12-brist är vanligt hos patienter med neuroendokrina tumörer i tunntarmen

2017

REBECCA AHLIN
God följsamhet till en kostintervention hos män med prostatacancer - En undersökning inom interventionsstudien PRODICA

HELÉNE AMBJÖRNSON
Rätt mat för patientens bästa - Mat på sjukhus - Rätt Maträtt till Rätt Patient

JOHANNA CALLES
Har sköra äldre patienter med risk för undernäring en längre vårdtid och ökade sjukhuskostnader?

EMMA EDBERG
Leder strukturerad grupputbildning i traditionell diabeteskost med lågt glykemiskt index till förbättrat kostmönster hos personer med typ-1 diabetes, jämfört med utbildning i avancerad kolhydraträkning och sedvanlig uppföljning? Resultat från en 12 månaders randomiserad kontrollerad multicenterstudie.

ANNA HANSSON
Föräldrars upplevelse av nutritionsproblem hos barn med medfödda hjärtfel

CHRISTINA JOHNSSON
Finns det ett samband mellan hur ofta gravida kvinnor äter fisk och barnets födelsevikt?

JOSEPHINE NICKLASSON
Transtyretin som biomarkör för nutritionsstatus vid utredning för kolorektalcancer

ELEONOR OLSSON
Effekten av hälsofrämjande insatser i grundskolan avseende matvanor och fysisk aktivitet hos barn i områden med låg socioekonomisk status

MARIA PALMQVIST
Ställningstagande och uppfattningar om livsmedelstillsatser i en svensk studiepopulation

JENNÝ RUT RAGNARSDÓTTIR
Estimation of weight loss, energy intake and adherence in obesity treatment with Very Low Energy Diet – Use of dynamic mathematical model of body weight simulations

STINA RAMNE
Kan en antiinflammatorisk kost sänka sjukdomsaktiviteten och förbättra blodlipidstatus hos patienter med reumatoid artrit? En analys från den första kostperioden i ADIRA studien (Anti-inflammatory Diet In Rheumatoid Arthritis).

MIKAELA SJÖHOLM
Finns det ett samband mellan ätfrekvens och övervikt och fetma bland svenska män och kvinnor?

ANNA VADELL
Näringsintag vid reumatoid artrit - En tvärsnittsstudie

JULIA WANSELIUS
Food Consumption and Diet Quality in Children of Two and Three Years of Age - Influences on Dietary Habits Dependent on the Mother’s Metabolic Health Status during Pregnancy

MARI WOLLMAR
Can a diet high in fiber and foods considered anti-inflammatory affect the body composition in patients with rheumatoid arthritis?

2016

SOFIA AZAMI
Med magen i centrum, Tankar och upplevelser av att lära sig att leva med IBS

ANNA ERIKSSON
Förändringar i kostintag och livsmedelsval 12 månader efter fetmaoperation med roux-en-y gastric bypass eller sleeve gastrektomi

ARGHANOON FARHIKHTAH
How do tools used in World Food Programme help promote nutrition sensitivity in its food assistance programs? A special focus on protein, vitamin A & hem iron in a cash and in-kind operation from Niger.

MY GREEN
Intag av livsmedel samt näringsämnen hos bondgårds- och icke-bondgårdsbarn och allergiutveckling – Resultat från Bondgårdsflorastudien.

AMANDA JONSSON
Livshändelser och dess inverkan på kostvanor. En studie på unga amerikanska kvinnor med universitetsexamen.

EMMA LUNDGREN
Viktminskningsförsök innan en gastric bypass operation. Försökens omfattning och betydelsen för den postoperativa viktutvecklingen.

KLARA NYPELIUS STANDLEY
Skillnader i kost hos kvinnor med och utan reumatoid artrit. En tvärsnittsstudie av kvinnor i Göteborg, Sverige.

SARA PALM
Variation i viktuppgång, måltidsmönster och fysisk aktivitet bland gravida kvinnor i sydvästra Sverige

FRIDA RÖKAAS
Viktökning under graviditet relaterat till följsamhet av rådande kostråd bland kvinnor i sydvästra Sverige - Delstudie inom kohort-studien GraviD.

JESSICA SAMUELSSON
Hur väl kan en ny enkät mäta kost- och fytoöstrogenintag hos män med och utan prostatacancer? En jämförelse mellan två kostundersökningsmetoder

ANNA SVENSSON
Hur mäts bäst D-vitaminintaget i kosten? Relativ validering av D-vitaminintaget mätt med en kort enkät och MealQ mot 4-dagars kostregistrering och validering med 25OHD som biomarkör.

CECILIA WEZNAVER
Prediction of dietary treatment outcome in IBS patients – Useful predictors and indexes in practice

2015

EMELIE BERGLUND
Långtidsuppföljning av kvinnor som deltagit i en viktreduktionsstudie postpartum – LEVA 4 år

MARIE BÅTH
D-vitaminstatus hos kvinnor under det första året postpartum – i relation till amning, D-vitaminintaget och solexponering. Analys från den longitudinella studien BUGA

MALIN SOFIA HOLMBERG
ARRO-projektet – en utvärdering av fetmarehabilitering Har måltidsfrekvens och dryckesvanor betydelse för resultatet?

SUSANNE LEWAN
Nutritionsstatus samt energi- och näringsintag över en femårsperiod hos ”yngre” individer med Parkinsons sjukdom

JOSEFINE LINDQVIST
Anemiprevalens relaterat till järnintag via kosten och intag av ämnen som hämmar eller främjar järnabsorptionen- En observationsstudie av gravida kvinnor i Rwanda

MATHILDE OHLIN
Leder kostråd kring viktminskning enligt de Nordiska Näringsrekommendationerna (2004) till en mer klimatsmart kost? Resultat från en interventionsstudie bland överviktiga och obesa kvinnor under amningsperioden.

KRISTIN ÅKERLUND
Ökade portionsstorlekar i Vår Kokbok 1962-2013: en förändring som följer viktökningen i befolkningen.
 

2014

AISHA ALMULLA
Måltidsfrekvens och amning i relation till förändringar i kroppsvikt och kroppsfett under de första 12 månaderna postpartum. En prospektiv observationsstudie.

REBECKA BERTILSSON
Förändringar i kostintag, amning, vikt och blodlipider hos överviktiga och obesa kvinnor i LEVA-studienSANNA NYBACKA
Att mäta matvanor: en valideringsstudie för att förbättra mätmetoder inom forskning av kost och hälsa

TOBIAS CHRISTENSSON
Validering av åttaelektrods bioelektrisk impedansanalys och bioelektrisk impedansspektroskopi med röntgenabsorption

KARIN HABY
Mighty mums - an intervention by maternity health care can reduce gestational weight gain in women with obesity

MADELENE JOHANSSON
Attityder och praxis bland dietister i Sverige avseende diagnostik och behandling av svält, kakexi och sarkopeni. En internetbaserad enkätundersökning.

LINNEA PERSSON
Samband mellan intag av energi, makronutrienter respektive alkohol och antropometri, fettvävsfördelning samt leverdensitet - En tvärsnittsstudie bland kvinnor och män med fetma

CECILIA PETTERSSON
Nutritionsbehandling vid anorexia nervosa. Förändras vikt, kroppssammansättning och attityd till mat efter tolv veckors intensiv behandling?
 

2013

JOANNA ANDERSSON
Sjukdomsrelaterad undernäring: Prevalens av näringsmässig risk och effekt av näringsbehandling under behandling och tre månader efter avslutad behandling

LINNEA HEDLUND
Determinanter för D vitaminstatus: En studie av kvinnor i barnafödande ålder i sydvästra Sverige.

FRIDA HOAS
Intag av energi, energigivande näringsämnen, måltidsfrekvens, attityder till ätande, RMR och RQ hos kvinnor med polycystiskt ovariesyndrom. En tvärsnittstudie med matchad kontroll.

ELIN LÖFQVIST
En longitudinell studie om förändringar i bentäthet under 18 månader post partum och relationer till amning, kadmiumstatus och kalciumintag

ALEXANDRA VULCAN
Tarmvila vid inflammatorisk tarmsjukdom - En randomiserad studie om upplevelser, energiintag och symptom

MARIA ÖHBERG
Finns det samband mellan moderns intag av kosttillskott av micronutrienter under graviditet och risk för utveckling av typ 1 Diabetes Mellitus i barndomen?

2012

MIRJA AUGUSTSSON
Har barn yngre än sju år med typ 1 diabetes hjärtvänliga matvanor? - Mat och hjärtprevention ur ett pediatriskt perspektiv.

BONNIE BERGE
Finns ett samband mellan kostintag av vitamin D och risk för senare hjärtinfarkt?

INGRID BLANKENAU
En jämförelse av kroppslängd mätt med olika proxy mått på svenska äldre.

ANNELI ELMBY
Förändras kostvanor hos individer med risk för att utveckla typ 2 diabetes vid intervention med fokus på fysisk aktivitet?

ULRIKA ERIKSSON
Kostförändringar från fullkornsinterventioner hos kvinnor i fertil ålder.

ANNA CARIN HAGSTIG
En kost- och viktminskningsintervention för ammande överviktiga/obesa kvinnor påverkade inte intaget av vitamin D och kalcium negativt.

MELINA HALLTORP
Kadmiumexponering hos kvinnor i fertil ålder från Västra Götaland

PATRIK HANSSON
Korrelationer mellan oxidationsmarkören 8-iso-PGF2a och intag av fullkorn, frukt, grönsaker och fet fisk hos friska kvinnor

ENA HUSEINOVIC
Minskad måltidsfrekvens är positivt associerat med minskat energiintag och viktnedgång.

SOFIA ISAKSSON
Skiljer sig sättet att rapportera kostintag mellan barn med övervikt/fetma respektive barn med normalvikt?

ANDREA JARETEG
Dokumentation av nutritionsomhändertagandet för äldre patienter med risk för undernäring - en studie på Ryhovs sjukhus

AMANDA LINDBLAD
Kroppssammansättning i relation till fysisk funktion hos friska hemmaboende äldre i Sverige, en tvärsnittsstudie

ANNA LUZYNSKA
Prediktiva ekvationer för vilometabolism baserade på kroppssammansättning resulterar i de mest exakta uppskattningarna för individer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom.

JOHANNA NORDÉN
Ätproblem hos patienter med Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom - En tvärsnittsstudie från lungmottagningen vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

MAJA STÅL
Konsekvenser av en modifierad stenålderskost på 24 h urinutsöndring av jod hos överviktiga postmenopausala kvinnor.

EMELIE VIKELL
Kan viktretention ett år efter förlossningen speglas av kosten?

2011

MARIA BRIGGERT BENGTSSON
Förändring av kostvanor och BMI hos gravida i Trollhättan och Bengtsfors 1978-2010

BEATRICE BRÜN
Kan bröd med hemjärn förbättra järnstatus hos kvinnor i fertil ålder? – En randomiserad interventionsstudie

HELEN OHLZON
Följer gravida svenska kvinnor kostråden för en näringstät kost?

JEANETTE PERSSON
Livsmedelsval och måltidsmönster hos barn med typ 1-diabetes jämfört med barn utan typ 1-diabetes. En del av ABIS-studien.

SOFIE ÖSTRÖM
Finns det evidens för liknande viktminskningsprogram som "The Biggest Looser"? Ja! Effekt av ett intensivt interventionsprogram på kost, fysisk aktivitet och vikt hos personer med nedsatt glukostolerans och övervikt eller fetma.
 

2010

MONA AGELBORN
Kostintaget i ett allsvenskt fotbollslag - en jämförelse med gällande kostrekommendationer.

LENA BÖHN
Aptit, energiintag, mättnadskänsla och gastrointestinala symptom vid levercirros.

ULLA CEDERHOLM
Kostintag för förskolebarn med Typ-1 diabetes mellitus - En tvärsnittsundersökning om samspelet mellan kostvanor och blodsockerkontroll samt en kartläggning av proteinintaget.

OLA FRIMAN
Påverkar övervätskning toleransen för enteral nutrition hos intensivvårdspatienter?

MERIYAN IDRISOGLU
Kartläggning av järnstatus hos nyinskrivna gravida kvinnor vid barnmorskemottagningen i Angered, Göteborg

ANNA INGVARSSON
Patienters upplevelse av två olika behandlingsmodeller vid fetma, dietistmottagningen, Hälsoenheten, Landstinget Kronoberg

INGRID JACOBSSON
Longitudinell studie av kost och näringsintag vid huvud-halscancer.

ÅSA SUNESSON
Fekal inkontinens och kost - En kartläggning av kopplingen mellan livsmedel, måltider och mag- tarm symptom

LINNÉA WAHL
Värdet av motivation, upplevd kontroll över sitt liv och tilltron till den egna förmågan vid viktminskningsbehandling - En intervjustudie.

SOFIE ÅBERG
Får det lov att vara lite mer protein?- En tvärsnittsstudie om samband mellan proteinintag, muskelmassa och muskelstyrka hos äldre vuxna

DISA ÅMAN
Behandlingsresultat för patienter vid Obesitasmottagningen, Sahlgrenska universitetssjukhuset.- Viktminskning och dess påverkan på metabol riskstatus bland typ 2 diabetiker som startade behandling 2005-2006

2009

KRISTINE ARHAGE
Viktförändring och bantningsförsök i en normalpopulation.

MARGARETA BENSOW BACOS
Effekten av en kost med sänkt Glykemiskt Index på HbA1c och blod i lipider hos typ 1 diabetiker. En randomiserad kontrollerad interventions studie.

CARINA DANIELSSON
Fiskintag under graviditet och postpartum och dess betydelse för intag av näringsämnen.

MARKUS ESBJÖRNSSON
Kan individualiserade skriftliga råd om fysisk aktivitet gynna den obesa patienten vid viktminskningsbehandling?

LENA LJUNGKRONA FALK
Hälsosamtalet på BVC i Skaraborg - användbarheten av en ny metod för att främja bra matvanor hos barnfamiljer.

KARIN MAGNUSSON
Matvanor hos elever på fotbollsgymnasier - en jämförelse mellan ett riksfotbollsgymnasium och ett fristående fotbollsgymnasium.

ANNA SVENSSON
Reproducerbarhet av indirekt kalorimetri hos malnutrierade patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom samt validering av befintliga skattningsekvationer.
 

2008

KARIN ANDERSSON
GI och viktminskning - allmänhetens uppfattning och vetenskapen.

MARTIN BRANDHAGEN
Kroppsvikt, kroppssammansättning och metabola riskfaktorer i relation till proteinintag i en tvärsnittsstudie ur ett slumpmässigt urval av vuxna män och kvinnor.

CAMILLA CEDERIN
Kostintaget hos kvinnor med PCOS som deltar i en intervention med fysisk aktivitet och akupunktur.

ANNA DANIELSSON
Förmågan hos två multisensor-mätare att fastställa energiförbrukning och fysisk aktivitet hos ungdomar. Validering av ActiReg och Sense Wear Pro2 Armband med dubbelmärkt vatten som referensmetod.

MIMMI HÄGG
Effektiviteten av en strategi för att öka kostintaget av MUFA hos individer i RISCK-studien.

ANNA MAGOULI
Vikten av inskrivningsvikt, viktuppgång under graviditet samt relaterade hälsoeffekter för mamma och barn.- En kartläggande journal- och registreringsstudie.

EVA-MARI NYQUIST
Bidrar frukt och grönsaker till viktminskning? En analys av frukt- och grönsaksintaget i SOS-studiens kontrollgrupp.

2007

SOFIA BJÖRKMAN
Kostintag, måltidsmönster och kroppssamansättning efter obes itaskirurgi - en jämförande studie mellan Gastric Bypass och Vertikalt Bandad Gastroplastik.

GUN-BRITT FHAGER
Individuellt anpassad protein- och fosforreducerad kost till patienter med avancerad kronisk njurinsufficiens

SARA KARLSSON
Förhållandet mellan energiintag, energiutgifter och mått på styrka och spänst: En tvärsnittsstudie på fotbolls- och isho ckeyspelare på elitnivå.

MARIA PIA LARSSON
Förbättrad järnstatus hos friska kvinnor i fertil ålder vid dagligt intag av jäntablett med 60 mg järn i 12 veckor.

LOTTA MORAEUS
Kan kostbehandling ge förbättrad järnstatus? En studie på effekten av tunnpaltbröd på järnstatus hos friska kvinnor i fertil ålder.
 

2006

FREDRIK BERTZ
Kolesterolestrar och insulinkänslighet - En karaktärisering av serumkolesterolesterprofilen och dess relation till insulinkänslighet hos förstagradssläktingar till typ 2 diabetespatienter

ANNE MARIE GRÖNBERG
Matrelaterade problem hos patienter med svår kroniskt obstruktiv lungsjukdom

THERESE KARLSSON
Basal metabolic rate och kroppssammansättning hos personer med fetma. Påverkas BMR av fettvävsdistribution? Validering av predikterande ekvationer för BMR

ESZTER MAGYAR
Postoperativ konsumtionsstudie av näringsdrycker med olika näringstäthet bland övre bukkirurgi-patienter

MARTINA ZANDER
Kroppssammanssättning hos kvinnliga elitidrottare - validering av bioelektrisk impedansspektroskopi med DXA som referens
 

2005

TOVE DISWALL
Kroppssammansättning och nutritionsstatus hos patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom - en jämförande studie i bioelektrisk impedans, antropometri, handreppsstyrka och nutritions-screening formulär.

HANNAH HELGEGREN
Utprovning och utvärdering av provokationsrecept hos björkpollenallergiker med parabjörksymtom - En studie av fetthaltens betydelse för den allergiska reaktionen

MÄRTA JAKOBSSON
Nutritionsstatus bland stokepatienter. Drabbas förstagångsinsjuknade strokepatienter (<70 år) av malnutriton? En kartläggning

CHRISTINA JONSSON
Effekter av grapefruktjuice på blodfetter hos friska män och kvinnor

MARIA LANCHA
En kartläggning av äldre finska invandrares kostvanor och hälsa i Marks kommun

EWA SILANDER
Nutritionsstatus och livskvalitet hos patienter med huvud-halscancer - en studie i individuell aktiv nutritionsbehandling relaterad till nutritionsstatus och livskvalitet

JESSICA SOLDERVIK
Bestämning av intra- och extracellulär volym med bioelektrisk impedansspektroskopi. Validering mot referensmetoder

KRISTINA STEFANOVIC ANDERSSON
En kartläggning och analys av kostsituationen och nutritionsrutiner på två enheter inom äldreomsorgen i Malmö

JULIE SVANTESSON
Mat och näringsproblem som föremål för biståndsbedömning inom kommunal äldreomsorg - en enkätundersökning

2004

SOFIA ANDERSSON
Dietary habits, energy and nutrient intake in 18-20-year-old males in the GOOD-study - in relation to body composition and lifestyle factors

JULIA BÖRJESSON
Ungdomars vanor att äta mellanmål på förmiddagen – en undersökning av 15 - 16-åringar i Göteborg.

EMMA FORSELL
Validity of reported energy intake among 18-20 year old males -and characteristics of the bias

LENA HAST GUSTAFSSON
Spädbarnsuppfödning och tillväxt - finns det ett samband mellan exklusiv amning och tillväxt?

INGEGERD JÄRNMARK
Nutritionsstudie på patienter i kontinuerlig peritonealdialys

MAGDALENA LAFFRENZEN
Effekten av en lipidsänkande kost på endotelfunktion hos friska personer

ANNA MELIN
Utvärdering av en ettårig behandlings-studie på överviktiga barn födda 1994 Ett samverkansprojekt mellan barnklinik och skolhälsovård i Halmstads kommun 2001-2003

ANNA NILSFELT
Kosten hos personer med eller utan aktuella kariesskador

MARIANNE TUVESSON
Kostförändringar under ett tvåårigt kostbehandlingsprogram

OLA WALLENGREN
Energiintag hos palliativa cancerpatienter i relation till energidensiteten i kosten. - Jämförelse av olika metoder vid beräkning av energidensitet
 

2003

SUSANNE FARAHMAD
Livsmedelsfrekvensformulär kontra 7-dagars kostregistering. Utformning och validering inför uppföljning av studien "Yngre barns matvanor och hälsa".

LENA GRIPETEG
Kostrapportering och energibalans hos män. Jämförelse mellan rapporterat och observerat ad libitum kostintag i kammare för indirekt kalorimetri

KATARZYNA JOHANSSON
En historisk resa i järnberikningens spår i nordiskt perspektiv.

MARIA LINDBERG
En koststudie bland skolbarn i Cochabamba, Bolivia - Med speciell inriktning mot järn och järnbrist strategi

JAN PETERSEN
Mother-to-Mother Support Groups as a channel for nutritional education.

STEFAN PETTERSSON
En jämförelse av kostintag och energiutgifter mellan idrottsutövande tonårsflickor och jämnåriga flickor som inte bedriver omfattande fysisk aktivitet på sin fritid i Oskarshamn

PIA SUNDVALL
Kartläggning av kostintaget och nutritionsstatus bland patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) inlagda på sjukhus på grund av akut exacerbation.

VERONICA SVENSSON
Når svenska kvinnor i barnafödande ålder folsyrarekommendationerna och hur skulle en berikning av bröd påverka deras folsyraintag? - En studie av kvinnliga medicine studerande vid Göteborgs universitet

2002

ANNA LAURENIUS
Antisekretorisk faktor motverkar endokrint inducerad sekretorisk diarré
 

2001

GABRIELE EIBEN
Familjär predisposition för fetma hos unga vuxna. En beskrivande studie av baseline data från preventionsstudien SOS/Mölndal Offspring Study

SINTRA EYRE
Påverkar proteinreducerad kost nutritionsstatus, morbiditet och mortalitet under efterföljande behandling med peritonealdialys respektive hemodialys?
 

2000

EVA OLAUSSON
Betydelsen av matens partikelstorlek för magsäckstömningen och postprandiellt blodsocker hos diabetiker med gastropares.
 

1999

ULF RISÉRUS
Metabola effekter av konjugerad linolsyra (CLA) på bukfetma och kardiovaskulära riskfaktorer hos medelålders män med metabolt syndrom
 

1998

HELÉNE BERTÉUS FORSLUND
Måltidsmönster hos obesa kvinnor i jämförelse med kvinnor i en normalpopulation. Utveckling av en ny måltidsmönsterenkät med tillämpning.

JENNY TULLDAL
Kostundersökning av en grupp barn, 1-2 år i Göteborg. En studie med betoning på järnintag och vällingkonsumtion.

1995

ANNE-SOFIE HELLSTRAND
Food selection in relation to chronic disease among women in Gothenburg

Sidansvarig: Marja Schröder|Sidan uppdaterades: 2019-01-15
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?