Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Utbildningsplan

Dietistutbildning 180/240 högskolepoäng
Dietistprogrammet 180 hp, grundnivå
Magisterprogram i klinisk nutrition 60 hp, avancerad nivå

Programme in dietetics
180/240 higher education credits

Fastställd av Sahlgrenska akademistyrelse
2011-06-10, reviderad 2013-09-18.

1. Utbildningsprogrammets benämning och omfattning
Utbildningsplan för M1DIP dietistutbildning 180/240 högskolepoäng (programme in dietetics 180/240 higher education credits) bestående av dietistprogrammet 180 högskolepoäng, grundnivå samt magisterprogrammet i klinisk nutrition 60 högskolepoäng, avancerad nivå.

2. Fastställande
Utbildningsplan för M1DIP dietistutbildning 180/240 högskolepoäng är fastställd av Sahlgrenska akademins styrelse, Göteborgs universitet 2011-06-10 och reviderad 2013-09-18. Utbildningsplanen gäller från höstterminen 2013.
Institutionen för medicin ansvarar för utbildningen. Samtliga kurser inom programmet ges vid avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition inom institutionen för medicin, Göteborgs universitet.

3. Utbildningsprogrammets syfte
Det övergripande syftet med utbildningen i klinisk nutrition vid Göteborgs universitet är att ge studenten en kvalificerad utbildning av internationellt god standard.
Dietistprogrammet om 180 hp syftar till en akademisk yrkesexamen som leder fram till sådana kunskaper att studenten kan arbeta självständigt som dietist inom hälso- och sjukvård, förebyggande hälsovård samt inom livsmedels- och läkemedelsindustrin. Dietistprogrammet om 180 hp utgör grund för legitimation som dietist efter ansökan hos Socialstyrelsen. Programmets kurser utgör grund för ansökan om medicine kandidatexamen inom huvudområdet klinisk nutrition samt förbereder för fortsatt utbildning på avancerad nivå.
Efter den treåriga dietistutbildningen kan studenten, efter ansökan och urval, bygga vidare med magisterprogrammet i klinisk nutrition om 60 hp på avancerad nivå, vilket syftar till en generell examen på magisternivå samt förberedelse för fortsatt utbildning på master- och forskarnivå.

4. Examen som utbildningsprogrammet leder till
Efter 180 högskolepoäng utfärdas på begäran av studenten ett examensbevis med benämningen dietistexamen (Degree of Bachelor of Science in Dietetics). Dietistprogrammet kan även ligga till grund för ansökan till en generell examen på kandidatnivå benämnd medicine kandidatexamen med huvudområdet klinisk nutrition (Degree of Bachelor of Medical Sciences with a major in Clinical Nutrition).
Magisterprogrammet i klinisk nutrition, 60 högskolepoäng, uppfyller kraven på en examen på magisternivå benämnd medicine magisterexamen i klinisk nutrition (Degree of Master of Medical Sciences (60 hec) with a major in Clinical nutrition).

5. Huvudområde i utbildningsprogrammet
Dietistutbildningen 180/240 hp kan utöver en yrkesexamen även ligga till grund för ansökan till en generell examen på kandidatnivå med huvudområdet klinisk nutrition efter 180 hp och till en magisterexamen med huvudområdet klinisk nutrition efter 240 hp.

6. Mål
Mål för dietistprogrammet och magisterprogrammet i klinisk nutrition är dels de allmänna målen i högskolelagen SFS 1992:1434, dels lärandemålen för dietistexamen samt kandidat alternativt magisterexamen i Högskoleförordningen SFS 1993:100, Bilaga 2, Examensordningen. (bilaga 1)
Utöver dessa mål gäller lokala lärandemål:

Efter dietistprogrammet förväntas studenten kunna:
- visa förmåga att kunna använda ett evidensbaserat förhållningssätt inom huvudområdet klinisk nutrition,
- visa insikt och förmåga att självständigt identifiera, värdera och argumentera för vad som är centrala frågor inom huvudområdet klinisk nutrition,
- visa förmåga att planera, genomföra, sammanställa, muntligt och skriftligt presentera samt kritiskt granska och diskutera vetenskapligt arbete.

Efter magisterprogrammet i klinisk nutrition förväntas studenten kunna:
- visa fördjupad förmåga att använda ett evidensbaserat förhållningssätt inom huvudområdet klinisk nutrition,
- visa fördjupad förmåga att självständigt identifiera, värdera och argumentera för vad som är centrala frågor inom huvudområdet klinisk nutrition,
Dessutom har samtliga utbildningar vid Sahlgrenska akademin som särskild målsättning att bidra till insikt och att främja
- en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer
tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd samt rättvisa
- ökad medvetenhet om genus, jämställdhet och likabehandling.

7. Utbildningsprogrammets huvudsakliga innehåll och upplägg
Dietistprogrammet omfattar 180 högskolepoäng varav klinisk träning i dietistprofessionen utgör 22,5 högskolepoäng. Programmet är av tvärvetenskaplig karaktär och har stark relation till såväl naturvetenskapliga – medicinska ämnen som biokemi, fysiologi, livsmedelsvetenskap och sjukdomslära som ämnen av mer beteendevetenskaplig karaktär.
De teoretiska kurserna innehåller praktiska moment och kompletteras med verksamhetsförlagd utbildning och interprofessionellt lärande (klinisk träning i dietistprofessionen). Utbildningen ges på helfart.
Klinisk nutrition definieras som vetenskapen om sekundär- och tertiärprevention, nutritionsdiagnostik och behandling av sjukdomar där nutrition används. Nutrition är vetenskapen som studerar processen där människan intar och använder födan för att upprätthålla liv, tillväxt, reproduktion, organfunktion och produktion av energi samt interaktioner mellan och inom alla relevanta biologiska ,sociala och ekologiska system
Progression inom huvudområdet klinisk nutrition sker genom breddning och fördjupning samt ökad komplexitet vad gäller självständighet, kunskap och vetenskapssyn. Klinisk nutrition är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde. Det huvudsakliga området studeras under samtliga årskurser.
Den pedagogik som tillämpas inom Sahlgrenska akademin är forskningsbaserad vilket innebär en problematisering av utbildningens innehåll med en variation av undervisningsformer.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ingår som moment med progression under hela utbildningen.
Studentdelaktighet eftersträvas i såväl undervisningsplanering som utvärdering av utbildnings-moment på programmet i sin helhet som i enskilda kurser. Avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition inom institutionen för medicin ska säkerställa en god arbetsmiljö där studenter ges bästa möjligheter att utvecklas oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
Magisterprogrammet i klinisk nutrition innefattar metodkurser, fördjupningskurser samt ett avslutande självständigt arbete.
Dietistprogrammet 180 hp innehåller följande kurser (inbördes ordning mellan kurserna kan variera):

Termin 1
DIP110 Introduktion till klinisk nutrition, 7,5 hp (varav VFU, 1,5 hp)
DIP120 Biokemi med organisk kemi, 15 hp
DIP130 Nutrition 1, 7,5 hp

Termin 2
DIP140/KN0031 Humanfysiologi med anatomi, 15 hp
DIP150 Livsmedelsvetenskap,15 hp

Termin 3
DIP210 Nutrition 2, 30 hp (varav VFU, 1,5 hp)

Termin 4
DIP220 Klinisk nutrition 1, 15 hp (varav VFU, 1,5 hp) – halvfart
DIP230 Psykologi och yrkesspecifika färdigheter för dietister,15 hp (varav VFU, 1,5 hp) - halvfart

Termin 5
DIP310 Klinisk nutrition 2, 30 hp (varav VFU, 1,5 hp)

Termin 6
DIP320 Examensarbete i klinisk nutrition, 15 hp
DIP330 Klinisk träning i dietistprofessionen, 15 hp

Magisterprogram i klinisk nutrition, 60 hp

Termin 7
MED722 Klinisk nutrition – vetenskaplig metod, 7,5 hp
MED723 Kostundersökningsmetodik, 7,5 hp
Valbara kurser i klinisk nutrition, 15 hp

Termin 8
MED730 Självständigt arbete inom klinisk nutrition, 30 hp

Följande två kurser innehåller ett självständigt arbete:
DIP320 Examensarbete i klinisk nutrition, 15 hp
MED730 Självständigt arbete inom klinisk nutrition, 30 hp

8. Förkunskapskrav
För antagning till dietistutbildningen, grundnivån, krävs förutom grundläggande behörighet
områdesbehörighet 16:
Matematik B,
Samhällskunskap A,
Naturkunskap B

I stället för naturkunskap: Biologi A och Kemi A och Fysik A.
eller
områdesbehörighet A14:
Matematik 2a/2b/2c
Naturkunskap 2
Samhällskunskap 1b/1a1+1a2
I varje behörighetsämne ska den sökande ha lägst betyget Godkänd eller E.
För behörighet till magisterprogram i klinisk nutrition 60 högskolepoäng, avancerad nivå, krävs fullgjort dietistprogram på 180 högskolepoäng.
Urval till utbildningsprogrammet beslutas i särskild ordning.

9. Platsgaranti
Student som har antagits till utbildningsprogrammet har platsgaranti till samtliga obligatoriska kurser samt till någon av de valbara kurserna. Uppflyttning till påföljande kurs inom grundnivå sker automatiskt med generell platsgaranti, under förutsättning att studenten uppfyller förkunskapskraven för tillträde till respektive kurs. Förkunskapskrav framgår av kursplan.

10. Övergångsbestämmelser
Utbildningsplanen gäller för studenter som påbörjar sina studier från och med höstterminen 2013. Student som efter studieuppehåll enligt tidigare utbildningsplan önskar återuppta studierna ska kontakta studievägledare för planering av fortsatta studier.

11. Övrigt
Internationalisering på programmet bedrivs på följande sätt:
• Delar av utbildningen kan läsas på internationella universitet eller högskolor som programmet, Sahlgrenska akademin eller Göteborgs universitet har avtal med.
• Delar av utbildningen kan komma att ges på engelska (se respektive kursplan).

Den verksamhetsförlagda utbildningen kan förläggas till annan ort men inom pendlingsavstånd från Göteborg eller efter samråd med student på annan plats. Verksamhetsförlagd utbildning utanför utbildningsorten kan innebära kostnader för studenten.

Utbildningen på grundnivå och avancerad nivå utvärderas genom programutvärdering efter 180 respektive 60 högskolepoäng samt genom alumniuppföljning. Varje kurs genomför kursvärdering. Former för kursvärdering och uppföljning av respektive kurs återfinns i kursplan.

Bilaga 1
Dietistexamen
(Högskoleförordningen SFS 1993:100, Bilaga 2, Examensordning)

Omfattning
Dietistexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng.

Mål
För dietistexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för behörighet som dietist.
Kunskap och förståelse
För dietistexamen skall studenten
- visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen, och
- visa kunskap om relevanta författningar

Färdighet och förmåga
För dietistexamen skall studenten
- visa förmåga att självständigt och i samverkan med patienten undersöka och bedöma näringsintag, näringstillstånd och näringsbehov,
- visa förmåga att planera och hantera nutritionsbehov för olika grupper i samhället samt förmåga att utbilda och informera om kost och hälsa,
- visa förmåga att förebygga, utreda, bedöma, behandla och utvärdera kost- och nutritionsrelaterade problem, symptom och sjukdomar,
- visa förmåga att initiera och använda nya metoder inom området,
- visa förmåga att tillämpa sitt kunnande för att hantera olika situationer, företeelser och frågeställningar utifrån individers och gruppers behov,
- visa förmåga att informera och undervisa olika grupper,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera vidtagna åtgärder och behandlingsresultat med berörda parter samt i enlighet med relevanta författningar dokumentera dessa,
- visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper, och
- visa förmåga att kritiskt granska, bedöma och använda relevant information samt att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika målgrupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För dietistexamen skall studenten
- visa självkännedom och empatisk förmåga,
- visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
- visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens

Självständigt arbete (examensarbete)
För dietistexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete(examensarbete) om minst 15 högskolepoäng.

Övrigt
För dietistexamen skall också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.

Magisterexamen (Högskoleförordningen SFS 1993:100, Bilaga 2, Examensordning)

Omfattning
Magisterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 60 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 30 högskolepoäng med fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Undantag från kravet på en tidigare examen får göras för en student som antagits till utbildningen utan att ha haft grundläggande behörighet i form av en examen. Detta gäller dock inte om det vid antagningen gjorts undantag enligt 7 kap. 28 § andra stycket på grund av att examensbevis inte hunnit utfärdas.

Mål
Kunskap och förståelse
För magisterexamen skall studenten - visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och - visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För magisterexamen skall studenten - visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information, - visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar, - visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och - visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För magisterexamen skall studenten - visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete, - visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och - visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Självständigt arbete (examensarbete)
För magisterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.

Övrigt
För magisterexamen med en viss inriktning skall också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.

 

 

Sidansvarig: Henriette Philipson|Sidan uppdaterades: 2015-02-02
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?