Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

I.Family

"Investigating the determinants of food choice, lifestyle and health in European children, adolescents & their parents."

I.Family finansieras av Europeiska kommissionen och kommer att löpa under fem år med start i mars 2012. Projektet koordineras av BIPS, Institute for Epidemiology and Prevention Research GmbH, i Tyskland och universitetet i Bremen (UNIHB) under ledning av professorerna Wolfgang Ahrens och Iris Pigeot tillsammans med Dr Alfonso Siani vid Institute of Food Sciences i Italien.

I.Family-studien kommer att generera unika och omfattande forskningsdata på en europeisk kohort med barn. Studien kommer, med utgångspunkt i den tidigare IDEFICS-studien, samla in detaljerad information (från tidig barndom till tonårstid, det vill säga från två till 15 års ålder) om barn och deras familjer. Detta inkluderar även biomarkörer och genetiska uppgifter. Vid starten 2007- 2008 rekryterades 16 000 individer till studien. Tack vare det stora antalet och den longitudinella metoden kan även orsakssamband studeras. Studien har en stor jämförande potential på grund av den geografiska spridningen med medverkan från åtta europeiska länder (Spanien, Italien, Cypern, Ungern, Estland, Tyskland, Belgien och Sverige). Detta gör det möjligt att dra tillförlitliga slutsatser om inverkan av matvanor och olika levnadsvanor på barn och ungdomars hälsa. Studien kommer även att undersöka om den hälsofrämjande interventionen som initierades av IDEFICS-studien har implementerats till fullo.

I.Family-studien studerar övergången från barndom till tonårstid, en tid när barn blir mer självständiga även om de fortfarande i hög grad är beroende av den närmaste familjen. Genom att följa barnens utveckling under denna övergångsperiod och genom att undersöka familjemiljön kommer I.Family ha möjlighet att studera på vilket sätt familjen fortsätter att påverka barnens levnadsvanor under uppväxten och på vilket sätt tonåringar blir mer självständiga.

Kartläggningen började i mars 2013 och den första fasen avslutades ett år senare. Som tidigare åkte två team bestående av sjuksköterskor och annan personal ut till skolor i Partille, Alingsås och Mölndal. Alla mätinstrument tog man med till skolorna. På plats undersökte man sedan barnen och deras föräldrar. I.Family integrerar en kartläggning av matvanor med andra hälsorelaterade vanor, exempelvis fysisk aktivitet och andra faktorer som påverkar beteendet, exempelvis psykologiska faktorer, smakpreferenser, genetiska markörer, påverkan från familj och skola samt miljön i närområdet. Genom att samla information om barnens nuvarande hälsostatus och genom att använda den tidigare kartläggningen kommer vi ha möjlighet att undersöka faktorerna som leder till olika typer av utfall, exempelvis fetma och metabola sjukdomar. Genom studiens longitudinella upplägg kommer det bli möjligt att identifiera tidiga markörer för ohälsa senare i livet. Detta kan sedan ligga till grund för framtida preventiva insatser.

I.Family använder flera särskilda metoder som lämpar sig för en sådan stor kohort med barn. Utöver samma utförliga frekvensformulär som har använts tidigare så har man vidareutvecklat det datorbaserade kostprogrammet där både barnen och föräldrarna lätt ska kunna rapportera hemifrån vad de har ätit under dagen. Programmet kommer att vara självinstruerande och lätt att använda med en attraktiv layout. Kartläggningen kommer också att ge unik, heltäckande information om fysisk aktivitet genom att kombinera accelerometer-data om graden av fysisk aktivitet med hjälp av GPS-spårning samt mätningar av den fysiska miljön. På detta sätt kommer studien att avslöja på vilket sätt miljön påverkar barns aktivitetsnivå och beteende. I.Family kommer även att undersöka barnens upplevelse av smak, genetiska och miljömässiga bestämningsfaktorer som påverkar barnens smakpreferenser, deras påverkan på livsmedelsval och på vilket sätt dessa ändras under uppväxtåren. Även skillnader i hjärnaktivitet i samband med intag av hälsosam respektive ohälsosam mat kommer att mätas hos utvalda barn och föräldrar.

För att se hur och varför barns matvanor och levnadsvanor ändras över tid kommer I.Family ingående studera två grupper barn och deras familjer. Studien kommer specifikt att undersöka barn som har förbättrat respektive försämrat sina levnadsvanor och antropometriska mått under den aktuella perioden. På detta sätt hoppas forskarna kunna identifiera faktorer som hindrar goda levnadsvanor och även fastställa vad som är viktigast för att främja en hälsosammare livsstil. Genom att studera familjen och dess omgivande miljö kommer vi att få en bredare bild av social påverkan vilket i sin tur kommer att ge oss möjlighet att formulera policies och riktlinjer som verkligen kan påverka människors matvanor och hälsa.
 

Pressmeddelande november 2012:

Familjen spelar en nyckelroll i att hjälpa barn under tio att behålla en hälsosam vikt

Barn under tio års ålder som regelbundet äter med familjen, har kul i en omhändertagande och stödjande hemmiljö och som har en känsla av välbefinnande minskar sin risk att få övervikt och fetma med 50 %. Det visar den EU-finansierade forskningsstudien IDEFICS.

Dessa viktiga resultat avseende betydelsen av familjen redovisades i oktober under kongressen ”2012 European Childhood Obesity Group (ECOG) Congress” på Mallorca.

Men påverkar familjen även tweens som är i tio- till tolvårsåldern i samma utsträckning? Barn i den åldern påverkas ju alltmer av faktorer utanför hemmet. Detta är en central fråga som följs upp i den nyligen påbörjade I.Family-studien.

Iris Pigeot, biträdande samordnare för både IDEFICS och I.Family (Bremen, Tyskland), sade under kongressen: “Barn under tio års ålder som äter ihop med övriga i familjen och som har en känsla av välbefinnande minskar sin risk att få övervikt och fetma med 50 %. Deras upplevelse av att leva i en stödjande och omhändertagande familj är också central i upprätthållandet av en hälsosam vikt.”

Göteborgs universitet ansvarar för den svenska delen av studien. Projektledare Gabriele Eiben berättar: “Samtidigt som sju andra center i Europa kommer vi här i Göteborg undersöka tweens och därmed bidra till att belysa hur länge familjen påverkar och i vilken mån andra faktorer som exempelvis vänner och närmiljö får en allt viktigare roll.”

Iris Pigeot avslutar: “IDEFICS-studien visade tydligt att ett barns känslomässiga välbefinnande, dess självkänsla, dess relationer inom familjen samt övriga sociala kontakter är centrala faktorer i upprätthållandet av en hälsosam vikt. I.Family kommer att försöka fastställa i vilken utsträckning familjen kan spela en roll för att bekämpa utveckling av övervikt och fetma bland barn.”

Kommentarer för redaktörer:

1. I.Family är ett EU-finansierat forskningsprojekt som ingår i Ramverk 7 i KBBE-programmet som löper från mars 2012 till februari 2017. I projektet ingår 17 forskargrupper som arbetar i elva länder och med kohorter från åtta europeiska länder; Tyskland, Italien, Sverige, Ungern, Cypern, Estland, Spanien och Belgien.

2. Studien har två strategiska mål:
(1) Att förstå samspelet mellan sådant som hindrar respektive främjar hälsosamma livsmedelsval.
(2) Att utveckla och sprida strategier vars syfte är att åstadkomma förändringar som främjar hälsosamma levnadsvanor hos europeiska konsumenter, särskilt tonåringar och deras föräldrar.

3. Studiens urval består av familjerna som deltog i IDEFICS. Dessa barn, som då var under tio års ålder, närmar sig nu tonåren. Avsikten är att identifiera vilka familjer som har antagit ett sunt förhållningssätt till mat och matvanor och vilka som inte har gjort det. I.Family utgår ifrån ett holistiskt perspektiv genom att studera de biologiska, beteendemässiga, sociala och miljömässiga faktorerna som påverkar barns kostvanor under uppväxten.

Pressmeddelande september 2012:

Ny studie kartlägger levnadsvanorna hos Europas ”tweens”


Pojkar och flickor i åldern 10-12 år som inte längre är barn men ännu inte är tonåringar - ”Tweens” - står inför många utmaningar. Ökad självständighet och exponering för beteenden som ligger utanför familjens kontroll, en annalkande pubertet och förändrade krav i skolan gör detta till en spännande men krävande period, inte bara för barnen själva utan även för deras familjer.

Under denna övergångstid finns det risk att hälsosamma levnadsvanor och goda matvanor ersätts av vanor som leder till försämrad hälsa senare i livet. Alternativt kan den ökande individualiteten och självständigheten göra att barnen lättare anammar hälsosamma levnadsvanor.

Barnens levnadsvanor kan till exempel påverkas av grupptryck, information i skolan samt direkt marknadsföring via TV, mobiler, musik och internet. Det finns företag som inriktar sig särskilt mot denna grupp eftersom de börjar få egna pengar att spendera.

Ofta försummas denna åldersgrupp i forskningsstudier och analyser. Det är därför som det EU-finansierade projektet I.Family och dess 15 forskargrupper i 12 europeiska länder har valt att fokusera på ”Tweens”.

”Tweens” utgör den största gruppen som kommer att studeras inom ramen för I.Family. I.Family bygger på samma kohort som användes i IDEFICS-projektet. De deltagande barnen var då 10 år eller yngre.

I.Family kommer att utvärdera barnen och deras familjer ännu en gång. Avsikten är att identifiera familjer och individer som har antagit och bibehållit en hälsosam livsstil och ett sunt förhållningssätt till mat, matvanor och levnadsvanor och att identifiera de som inte har det. Familj och miljö samt sociala, beteendemässiga och genetiska faktorer kommer att undersökas för att därigenom ta reda på mer om varför människor anammar en hälsosam eller ohälsosam livsstil.

Det övergripande syftet är att hjälpa beslutsfattare att ta fram råd och rekommendationer som kan vara till praktisk nytta i verksamheten och att hjälpa familjer att anamma goda levnadsvanor som kan leda till ett längre och hälsosammare liv.

För mer information kontakta:
Gabriele Eiben, projektledare I.Family Sverige: 031- 786 6846, 0733-68 75 12, gabriele.eiben@medfak.gu.se
Lauren Lissner, professor: 031-786 6847, lauren.lissner@medfak.gu.se
Marc Catchpole, kommunikatör I.Family Europa: 44 (0) 7921-689026

Kommentarer för redaktörer:

1. Tillgängliga för intervju på engelska: Projektkoordinator Wolfgang Ahrens, Universitetet i Bremen, och Lucia Reisch som leder Consumer behaviour & environmental influences vid Copenhagen Business School. Ronda Smith på Minerva sköter bokningarna. Ronda nås på telefonnummer 44(0)1264-326427 och 44(0)7887-714957.
Tillgängliga för intervju i Sverige: Gabriele Eiben (0733-68 75 12) och Lauren Lissner (031-786 6847).

2. I.Family finansieras av Europeiska kommissionen och kommer att löpa under fem år med start i mars 2012. Medfinansiär är även EpiLife Teens. Projektet koordineras av BIPS, Institute for Epidemiology and Prevention Research GmbH i Tyskland och Universitetet i Bremen (UNIHB) under ledning av Wolfgang Ahrens och Iris Pigeot tillsammans med Dr Alfonso Siani vid Institute of Food Sciences i Italien. Kontrakt nr FP7 266044 (KBBE 2010-4).
Projektets hemsida– www.ifamilystudy.eu – är nu tillgänglig och journalister och andra intressenter uppmanas att besöka denna för ytterligare information och att registrera sig för att få löpande information under de kommande fem åren. Man kan även följa projektet via Twitter och via Facebook.
Twitter: @IFamilyStudy
Facebook: www.facebook.com/IFamilyStudy

3. Varför är I.Family-studien unik?

En stor europeisk kohort
I.Family kommer att generera en europeisk kohort med barn som är unik både i storlek och omfattning. I.Family kommer, med utgångspunkt i den tidigare IDEFICS-studien, samla in detaljerad information (från tidig barndom till tonårstid, det vill säga från två till 15 års ålder) om barnen och deras familjer vilken även inkluderar biomarkörer och genetiska uppgifter. Tack vare det stora urvalet, 16 000 individer vid basmätningen, är det möjligt att undersöka samband och, på grund av den longitudinella metoden, även orsakssamband. Studien har en stor jämförande potential på grund av den geografiska spridningen som involverar åtta europeiska länder (Spanien, Italien, Cypern, Ungern, Estland, Tyskland, Belgien och Sverige) och detta gör det möjligt att dra tillförlitliga slutsatser om olika levnadsvanor och koster. Studien kommer även att undersöka om den hälsofrämjande interventionen som initierades av IDEFICS-projektet har implementerats till fullo.

I.Family fokuserar på ”tweens”
I.Family studerar övergången från barndom till tonårstid, en tid när barn blir mer självständiga men fortfarande i högsta grad är beroende av den närmaste familjen. Genom att följa barnens utveckling under denna övergångsperiod och genom att undersöka familjemiljön kommer I.Family ha möjlighet att studera på vilket sätt familjen fortsätter att påverka barnens levnadsvanor under uppväxten och på vilket sätt tonåringar blir mer självständiga.

En helhetssyn av hälsorelaterade faktorer och konsekvenser
I.Family integrerar kartläggningen av matvanor med andra hälsorelaterade vanor (exempelvis fysisk aktivitet) och andra faktorer som påverkar beteendet (exempelvis psykologiska faktorer, smakpreferenser, genetiska markörer, påverkan från familj och skola samt miljön i närområdet). Genom att samla information om barnens nuvarande hälsostatus och genom att använda sig av den omfattande kartläggning som har gjorts av barnen tidigare kommer vi ha möjlighet att undersöka faktorerna som leder till olika typer av utfall, exempelvis fetma och metabola sjukdomar. Genom studiens longitudinella upplägg kommer det bli möjligt att identifiera tidiga markörer för ohälsa senare i livet. Detta kan sedan ligga till grund för framtida preventiva insatser.

Ett unikt tillvägagångssätt
I.Family använder flera särskilda metoder som lämpar sig för en sådan stor kohort med barn. Kartläggningen kommer att ge unik, heltäckande information om fysisk aktivitet genom att kombinera accelerometer-data om graden av fysisk aktivitet med hjälp av GPS spårning samt mätningar av den fysiska miljön. På detta sätt kommer studien att avslöja på vilket sätt miljön påverkar barns aktivitetsnivå och beteende. I.Family kommer även att undersöka , barnens upplevelse av smak, genetiska och miljömässiga bestämningsfaktorer som påverkar barnens smakpreferenser, deras påverkan på livsmedelsval och på vilket sätt dessa ändras under uppväxtåren. Även skillnader i hjärnaktivitet i samband med intag av hälsosam respektive ohälsosam mat kommer att mätas hos utvalda barn och föräldrar.

Försämrad och förbättrad livsstil – varför?
För att se hur och varför barns matvanor och levnadsvanor ändras över tid kommer I.Family ingående studera två grupper barn och deras familjer. Studien kommer specifikt att undersöka barn som har förbättrat respektive försämrat sina levnadsvanor under den aktuella perioden. På detta sätt hoppas forskarna kunna identifiera faktorer som hindrar goda levnadsvanor och även fastställa vad som är viktigast för att främja en hälsosammare livsstil. Genom att studera familjen och dess omgivande miljö kommer vi att få en bredare bild av social påverkan vilket i sin tur kommer att ge oss möjlighet att formulera politiska riktlinjer som verkligen kan påverka människors matvanor och hälsa.
 

Pressmeddelande mars 2012:

Mat och välbefinnande med familjen i fokus

Det är precis vad man kommer att titta på i EU-projektet I.Family vars syfte är att identifiera orsakerna till varför barn och ungdomar i Europa äter som de gör och hur detta påverkar hälsan under resten av deras liv.

Varför äter barn och ungdomar i Europa som de gör? Vad ligger bakom deras kostvanor?
Det finns flera bidragande faktorer. Samvaro med familjen och familjens inverkan utmanas av dagens förändrade livsstil. Halv- och helfabrikat, drycker och snacks finns tillgängliga överallt. Marknadsföring och press från jämnåriga i kombination med skärmunderhållning som ersätter fysisk aktivitet spelar också roll, uppbackad av inlärda smakpreferenser och genetiska anlag.

Utifrån data som samlades in om över 10 000 barn i den stora studien IDEFICS kommer man i projektet I.Family att samla in fördjupad information om de främsta faktorerna som påverkar barn och ungdomar i Europa, deras livsstil och kostvanor. Man kommer att göra detta genom att undersöka familjerna på nytt då barnen växer upp till ungdomar och identifiera vilka familjer som har ett hälsosamt förhållande till mat och vilka familjer som inte har det. Projektet kommer hjälpa oss att förstå de biologiska, beteendemässiga, sociala och miljörelaterade faktorer som styr kostvanorna under uppväxten.

Eftersom människorna i Europa förlorar 56 miljoner friska år till följd av kostrelaterade sjukdomar, enligt en rapport från 20001, måste beslutsfattare och hälso- och sjukvårdsexperter skaffa sig kunskap om hur de på bästa sätt kan hjälpa familjer att uppnå en hälsosam livsstil. Studiens resultat kan hjälpa både individer och familjer att etablera hälsosamma vanor för att därmed kunna njuta av ett längre och friskare liv.

1Food and Health in Europe: a new basis for action, WHO, Regional Publications: European series 96: sid. 7

Kontaktuppgifter

Gabriele Eiben, 031-786 6846

Sidansvarig: Katarina Englund|Sidan uppdaterades: 2015-03-17
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?