Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Aktuellt

WHO skärper riktvärden för trafikbuller i miljön – Sverige har i stället genomfört lättnader

[2019-05-14] Forskningsresultat under senare år visar att trafikbuller även vid relativt måttliga nivåer orsakar allvarliga negativa hälsoeffekter, bl.a. hjärtinfarkt. Världshälsoorganisationen (WHO) har nyligen skärpt riktvärdena för trafikbuller. Sverige har de senaste åren genomfört lättnader i riktvärdena för trafikbuller för att underlätta byggande. Det innebär att de svenska riktvärdena ligger väsentligt högre än WHO:s och att ett stort antal bostäder kommer att byggas som riskerar att vara hälsovådliga. Välkomna på presskonferens kl 13.00 tisdagen 14 maj vid Institutet för miljömedicin, Nobels väg 13 på Karolinska Institutet i Solna.

Förskolelärarnas perspektiv på hur höga ljudnivåer i förskolan påverkar barns beteende

[2019-04-01] I en ny vetenskaplig publikation får nästan 4000 förskollärare beskriva hur de upplever att förskolans ljudmiljö påverkar förskolebarnen. Bland annat beskrivs barnens behov av att bli hörda, att barn blir distraherade och känslomässigt drabbade av ljudmiljön. I linje med detta fann vi också ett statistiskt samband mellan förskollärares upplevelse av att barnen påverkas negativt av ljudmiljön och deras svar på frågor om hög ljudnivå om förekomst av störande ljud i förskolan. Läs artikeln på denna länk.

Nobelkonferensen FoU - Sofie Fredriksson intervjuad

[2018-12-07] Forsknings- och utvecklingskonferensen "Nobeldagen" anordnas årligen inom Habilitering & Hälsa, Västra Götalandsregionen, för att sprida forskning och utveckling inom området. I år presenterade Sofie Fredriksson, postdoktor i vår forskargrupp med deltid klinisk tjänstgöring inom Hörselverksamheten Sahlgrenska, sin avhandling och blev intervjuad. Se alla intervjuer på denna länk.

WHO lanserar nya riktlinjer om bullernivåer

[2018-10-12] Professor Kerstin Persson Waye har varit med att ta fram de nya riktlinjerna om bullernivåer, bland annat trafikbuller och fritidsbuller, som WHO nu lanserar. Igår blev hon intervjuad av Vetenskapsradion. Lyssna på hela intervjun på denna länk. På WHOs hemsida kan du läsa mer om riktlinjerna, på denna länk.

Artikel i Suntarbetsliv om förskollärares hörsel

[2018-10-10] "Över hälften av alla förskollärare lider av ljudtrötthet och fyra av tio blir ljudöverkänsliga med åren" skriver Birgita Klepke i en artikel i Suntarbetsliv efter en intervju med Sofie Fredriksson om hennes avhandling "Hearing-related symptoms among women - Occurrence and risk in relation to occupational noise and stressful working conditions". Länk till artikeln här. Länk till avhandlingen här.

Ny vetenskaplig artikel om sömn och vibrationer

[2018-10-04] Forskare i vår grupp har tillsammans med kollegor från Nederländerna och Storbritannien publicerat en studie som undersöker dos-responsförhållandet mellan sömnstörning och vibrationer. Analysen avser både laboratorieexperiment och fältstudier. Länk till artikeln här.

Bör ljudmiljön inkluderas när man recenserar krogar?

[2018-05-30] Professor Kerstin Persson Waye intervjuas i tidningen White PAPER nr 2 2018, om ljudmiljön på restaurang och krogar. "Jag skulle vilja att fokus var på att skapa en god ljudmiljö, genom att till exempel tänka på rummets utformning, antal sittplatser och placering av dessa, spridning och fokusering av ljud, samt uppfångning (absorbering) av ljud. Därefter att utifrån ljudmiljön välja estetiska material, det finns mycket vackra material som bidrar till att uppnå en god ljudmiljö". Länk till artikeln här.

Disputation den 14 juni: Sofie Fredriksson

[2018-05-25] Torsdag den 14 juni kl. 13.00 försvarar Sofie Fredriksson sin avhandling med titeln "Hearing-related symptoms among women
occurrence and risk in relation to occupational noise and stressful working conditions". Lokal: Karl Isaksson på Medicinaregatan 16 A

Opponent: Bo Engdahl, PhD, Seniorforskare, Institutet för Folkhälsa, Norge.

Betygsnämnd: Ordförande, Docent Helen Elden vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs Universitet. Docent Jonas Brännström vid Logopedi, foniatri och audiologi, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet. Professor Emeritus Ulf Rosenhall vid Audiologi, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs Universitet

Ordf. disputation: Professor Marianne Törner vid Arbets- och miljömedicin, institutionen för Medicin, Göteborgs Universitet.

Huvudhandledare: Professor Kerstin Persson Waye
Bihandledare: Docent Kim Kähäri, Docent Lennart Magnusson och Professor Kjell Torén.

Postdoktor inom ljudmiljö och hälsa

[2018-04-17] Vår forskargrupp söker en postdoktor! Målsättningen med det aktuella projektet är att ge vägledning för stödjande akustikkriterier i förskolor med utgångspunkt i barns specifika hörsel och respons. Särskild tonvikt läggs därför på utveckling av metoder för att bedöma barns ljudexponering i förhållande till självrapporterad respons och hörselpåverkan. Sista ansökningsdag: 2018-05-04

Kunskapssammanställning Friska arbetsplatser

[2017-11-20] Hög ålder behöver inte vara ett hinder för att stanna kvar i arbetslivet. Men för att det ska vara möjligt behöver man också ta hänsyn till hur åldrandet påverkar hälsan. Nu finns kunskapssammanställningen från Arbetsmiljöverket "Friska arbetsplatser för kvinnor och män i alla åldrar" (RAP 2016:8) även på engelska. Länk till den engelska versionen här. Länk till den svenska versionen här.

Disputation den 13 oktober: Michael Smith

[2017-09-05] Fredag den 13 oktober kl. 9.00 försvarar Michael Smith sin avhandling med titeln "The impact of railway vibration and noise on sleep".  Lokal: Karl Isaksson på Medicinaregatan 16 A

Opponent: Associate Professor Mathias Basner, University of Pennsylvania, Perelman School of Medicine.

Betygsnämnd: Ordförande, Professor Maria Rosvall, Socialmedicin och Epidemiologi vid Göteborgs universitet. Docent Patrik Höstmad, Arkitektur och samhällsbyggnads teknik, Chalmers Tekniska Högskola. Professor Göran Kecklund, Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet.

Ordf. disputation: Professor Kristina Jakobsson, Arbets- och miljömedicin vid Göteborgs Universitet.

Huvudhandledare: Professor Kerstin Persson Waye
Bihandledare: Professor Eva Lindberg och Doktor Mikael Ögren

Referensgruppsmöte: Buller, stress & friskfaktorer

[2017-05-30] Imorgon 31 maj bjuder vi in representanter för Förskola Varberg, Förlossningen Östra sjukhuset och Intensivvården Sahlgrenska sjukhuset för att diskutera vårt FORTE-finansierade projekt "Buller och stress inom utbildning, vård och omsorg - arbetsmiljörelaterad hälsopåverkan och friskfaktorer som underlag till intervention för bibehållen arbetsfunktion".

Debattartikel i DN om de nya bullerreglerna

[2017-05-22] I en debattartikel skriver professor Kerstin Persson Waye tillsammans med fyra andra forskare på området bland annat: "För att underlätta byggande försvagades riktvärdena för buller 2015 och en ytterligare urholkning har nyligen beslutats. Det innebär att vi för lång tid kommer att bygga fast oss i ett stort antal bostäder som riskerar att vara hälsovådliga, skriver fem forskare."

Ny artikel publicerad från intensivvårdsprojektet

[2017-05-16] Forskargruppen som arbetat med intensivvårdsprojektet har publicerat en artikel i tidskriften Australian Critical Care. Där visas att en fullskalig intervention med kontinuerlig mätning av akustiska data å IVA är möjlig. Titeln på artikeln är: Evaluation of a sound environment intervention in an ICU: A feasibility study.

Laith Hussain-Alkhateeb representerar Göteborgs universitet för Global Swede

[2017-05-05] Laith Hussain-Alkhateeb som är statistiker i vår forskargrupp, men också doktorand inom global folkhälsa, representerar Göteborgs universitet vid årets ceremoni för Global Swede i Stockholm. Bilder från ceremonin på utrikesdepartementet på denna länk. 

Anslag till nytt stort samarbetsprojekt NordSOUND

[2017-03-16] Tillsammans med forskare från Sverige, Danmark, Finland och Norge kommer vi arbeta i ett stort projekt med fokus på hälsoeffekter av bullerexponering i arbetet och samhällsbuller från trafik. NordSOUND-projektet finansieras av NordForsk.

Forskningsmedel från Innovationsfonden VGR 

[2016-12-30] Vi har som medsökande beviljats medel ur Innovationsfonden VGR för att inom en projektgrupp ledd av Lotta Johansson, (specialist ssk IVA Sahlgrenska universitetssjukhuset, samt Sahlgrenska akademin) undersöka möjligheten till smarta larm inom sjukvården med målet att de skall ge bla förbättrad sömn och säkrare vård för kritiskt sjuka patienter på IVA och bättre arbetsmiljö för personal.

Stort forskningsanslag från FORTE

[2016-12-30] Medel ur Fortes särskilda utlysning om arbetsmiljöer i kvinnodominerade sektorer har beviljats till Kerstin Persson Waye, forskargruppsledare för Ljudmiljö och hälsa för ett 4 årigt projekt med titeln: Buller och stress inom utbildning, vård och omsorg- arbetsmiljörelaterad hälsopåverkan och identifiering av friskfaktorer som underlag för intervention för hållbar arbetsfunktion.

Artikel i Förskoletidningen

[2016-12-16] "Buller skapar problem" är titeln på en populärvetenskaplig artikel i Förskoletidningen, som Kerstin Persson Waye och Sofie Fredriksson har skrivit. Här beskrivs tidigare och pågående forskningsprojekt om hur barn och förskolepersonal upplever ljudmiljön i förskolan och tips ges på hur en hälsosammare ljudmiljö kan uppnås.

Friska arbetsplatser för kvinnor och män i alla åldrar

[2016-11-04] Professor Kerstin Persson Waye har bidragit till Arbetsmiljöverkets nya kunskapssammanställning (2016:8) med ett kapitel om sensoriskt åldrande – hörsel och ljudmiljö. Syftet med kunskapssammanställningen är att bidra med kunskap om arbetsmiljön i relation till den allt äldre arbetskraften.
 

Bristande forskning om bullerskador i skola och vård

[2015-12-11] "- Har man många små bullerkällor, som ju barn kan vara, på samma yta så blir det relativt lätt en hög ljudnivå, säger professor Kerstin Persson Waye. Hon vill ta reda på om bullerskador på kvinnodominerade arbetsplatser tas på mindre allvar än dem på mansdominerade." skriver Hanna Strömbom i tidningen ETC Göteborg.

Postdoktor i Miljömedicin med epidemiologisk inriktning

[2015-08-25] Vår forskargrupp söker en postdoktor! Det aktuella projektet kommer att med hjälp av epidemiologiska metoder utvärdera hur människor som exponeras för vibrationer och buller från tåg i sin bostad påverkas med avseende på sömnpåverkan, medicinering och kardiovaskulära symptom. Sista ansökningsdag: 2015-09-24

Ljudmiljö och Hälsa i Almedalen

[2015-06-22] Kerstin Persson Waye deltar i seminarium om ljudmiljön i skolan som arrangeras av www.ljudskolan.se samt Sain-Gobain Echophon AB. Seminariet äger rum den 1 juli kl 11:45-13:30 på Strandvägen 4, Samhällsbyggarenan.

Hörselbesvär hos hälften av personalen

[2015-06-04] Ny vetenskaplig artikel om arbete i förlossningsvården uppmärksammas i media. Sofie Fredriksson, Oscar Hammar, Kjell Torén, Artur Tenenbaum, Kerstin Persson Waye. The effect of occupational noise exposure on tinnitus and sound-induced auditory fatigue among obstetrics personnel: a cross-sectional study. BMJ Open. 2015;5:e005793.

Ny rapport om ljud från vindkraftverk

[2015-04-16] Ljuden från ett vindkraftverk kan orsaka störning och
 irritation hos närboende. Det är däremot inte klarlagt om sömnen störs, och inget tyder på att hörseln skadas. Utöver detta finns otillräckligt vetenskapligt underlag för att avgöra om vindkraftbuller orsakar andra sjukdomar. Det visar en kanadensisk rapport framtagen av Council of Canadian Academies, en internationell expertpanel där bland annat Kerstin Persson Waye deltog.

"Det låter som en geting i mitt huvud"

[2015-04-01] Ladda ner populärvetenskaplig skrift "det låter som en geting i mitt huvud". Skriften sammanfattar rapport från Enheten för Arbets- och miljömedicin nr 2:2011.

Ladda ner

Artikel om förskolebarns utsatthet för buller

[2015-02-05] I tidningen Barnläkaren skriver Kerstin Persson Waye om förskolebarn och buller. Barnläkaren, Nr 1, sid. 17-19, 2015.

Kerstin Persson Waye del av WHOs expertgrupp om buller

[2014-10-01] WHO/Europe is currently in the process of developing the WHO Environmental Noise Guidelines for the European Region as a regional update to the WHO Community Noise Guidelines. The Guidelines will include a review of evidence on the health effects of environmental noise to incorporate significant research carried out in the last years. The health outcomes for which the evidence will be systematically reviewed include: sleep disturbance, annoyance, cognitive impairment, mental health and wellbeing, cardiovascular diseases, hearing impairment and tinnitus and adverse birth outcomes.

Kerstin Persson Waye is engaged in the Guideline Development Group (GDG), which is a small group of external experts whose central tasks are to:
1. Advise on priority questions and scope of the guideline, including on choice of important health outcomes for decision making and developing recommendations;
2. Comment on the nature and quality of the evidence used to inform the guideline;
3. Advise on the interpretation of the evidence, with explicit consideration of the overall balance of risks and benefits;
4. Develop and agree on recommendations;
5. Develop a plan and assist with implementation of the revision process.

 

 

Keynote lecture: A sound environment for care

[2014-03-20] Vid Dansk Akustisk Selskab, Aalborg Universitet København, 20 mars 2014, håller professor Kerstin Persson Waye i keynote lecture.

Följ oss på Twitter!

Sidansvarig: Madeleine Modig|Sidan uppdaterades: 2019-05-20
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?