Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Samhällsbuller

Här beskriver vi våra forskningsprojekt om hur buller från vindkraftverk, tågtrafik och vägtrafik påverkar människors hälsa och välbefinnande.

Vindkraft

Tågtrafik

Vägtrafik

 

Tillbaka till sidan Forskningsprojekt

 


 

WiTNES - Sömnpåverkan av vindkraft (pågående)

Ett av de vanligaste klagomålen från personer som bor i närheten av vindkraftverk är sömnstörningar p.g.a bullret. Detta projekt syftar till att undersöka om buller från vindkraftverk orsakar sömnstörning, och om så är fallet, graden av sömnstörning vid olika ljudnivåer. Arbetet kommer primärt att göras i laboratorium där deltagare som bor i vindkraftsetablerade områden rekryteras för att sova i vårt högkvalitativa ljudmiljölab. Bullerexponeringarna som används i studien är baserade på inspelningar av verkliga vindkraftverk, som justeras (både till karaktär och ljudnivå) så att de simulerar bullerexponeringen vid bostäder belägna på varierande avstånd från vindkraftverken. För att validera laboratorieresultatet kommer laboratorierbetet att kompletteras av sömnstörningsmätningar i försökspersonernas hemmiljö.

Finansiär

2014-2016 FORMAS (Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande).
2013-745. Physiological effects of wind turbine noise on sleep

Projektgrupp

Michael Smith
Kerstin Persson Waye
Mikael Ögren
Jonas Karlberg

SAMARBETSPARTNERS
Pontus Thorsson, Chalmers Tekniska högskola, Göteborg
Eja Pedersen, Lund Universitet

Till sidans topp


Hur påverkas människan av vindkraftverksljud?

Vi har under flera år bedrivit forskning om hur människor påverkas av att bo i närheten av vindkraftverk. Studierna har visat på dos- responssamband mellan beräknad ljudnivå och hörbarhet samt beräknad ljudnivå och ljudstörning. En efterföljande EU-finansierad studie utförd i Holland bekräftade dessa dos-responssamband. Förutom säkerställda samband med störning kunde studierna inte påvisa något direkt samband till ohälsa i övrigt. I båda studierna fanns dock indikationer på sömnstörning. Ostörd sömn är viktig för återhämtning och god hälsa och en störd sömn kan leda till trötthet, irritation, sänkt välbefinnande, försämrad arbetsprestation samt öka olycksfallsrisken.

Finansiär

2003-2004 Energimyndigheten. An environmental medicine base for sustainable development of wind turbines.
2004-2006 Energimyndigheten/
Vindval. Development of dose response relationships for annoyance of wind turbine noise.
2006-2008 Energimyndigheten. Evaluation of the meteorological influence on sound propagation from wind turbines
2006-2008 Energimyndigheten. Better prediction of dose response relationship for wind turbine sound and annoyance.

Projektgrupp

Eja Pedersen
Kerstin Persson Waye
Jens Forsén
Yvonne Löfquist

Till sidans topp


EpiVib - att bo vid en järnväg

Det finns vetenskapligt stöd för att buller från vägtrafik orsakar störning, sömnpåverkan och annan hälsopåverkan som hjärta- kärlsjukdom. Vi har viss kunskap om hur tågbuller påverkar människors hälsa medan kunskapen om hur vibrationer påverkar hälsa på sikt är mycket lite utforskad. Sömnstudier i experimentella försök visar att till och med låga vibrationsnivåer och ljudnivåer leder till påverkan på hjärtfrekvens och störd sömnstruktur. Detta projekt syftar till att utöka kunskapen om långtidspåverkan genom att undersöka hälsoeffekterna av exponering för buller och vibrationer från järnvägen.

Huvudstudien är en kvantitativstudie med frågor kring störning och hälsa till boende från vibrationer från tågtrafik. Hälsoeffekterna kommer att utvärderas med självrapporterade enkätdata om sömn och hälsoeffekter samt med registerstudier. Utfall som ska undersökas inkluderar sömnpåverkan, trötthet och kardiovaskulär sjukdom. Jämförelse kommer utförs mellan individer som bor nära en järnväg och de som bor upp till 10km från en järnväg för att bättre förstå påverkan av exponering till vibrationer.

Med en kvalitativ studie skall upplevelse av vibrationer undersökas. En semi-strukturerad intervju genomförs där försökspersonernas attityd till och upplevelse av vibrationer från järnvägen studeras.

Länk till resultat från studien EpiVib här.

Finansiär

Trafikverket
FORMAS

Projektgrupp

Kerstin Persson Waye
Laura Maclachlan
Mikael Ögren
Eja Pedersen (Lund)
Laith Hussain

 

Till sidans topp CARGOVIBES

Attenuation of ground-borne vibration affecting residents near freight railway lines. Länk till CARGOVIBES hemsida: www.cargovibes.eu/

Finansiär

EU - Collaborative project, projektnr 266248

Projektgrupp

Kerstin Persson Waye (work package leader)
Mikael Ögren
Michael Smith
Ilona Croy
Agneta Agge

SAMARBETSPARTNERS
TNO, National Organisation for Applied Research NL.
IK, Instytut Kolejnictwa, PL.
USAL, University of Salford, UK.

Till sidans topp


TVANE

För att göra planering av buller- och vibrationsreducerande åtgärder effektivare och därigenom minska risken för uppkomst av negativa hälsoeffekter, är det viktigt att ha kunskap om kopplingen mellan buller och vibrationer från tåg- och vägtrafik.

Projektet undersökte effekter av buller och vibrationer från tåg- och vägtrafik - tågbonus, skillnader och samverkan mellan tåg- och vägtrafik. I projektet genomfördes enkätundersökningar, mätningar i fält samt studier i sömnlaboratorium.

Publikationer relaterade till TVANE-projektet

Kontaktperson

Anita Gidlöf Gunnarsson, telefon: 019-60 22 494, e-post: anita.gidlof-gunnarsson@orebroll.se

Finansiär

Banverket

Projektgrupp

Anita Gidlöf-Gunnarsson
Mikael Ögren
Evy Öhrström

SAMARBETSPARTNERS
Tomas Jerson WSP
Mikael Ögren VTI

Till sidans topp


Lerumsprojektet

Undersökningen genomfördes i Lerum under våren 2004. Bullerexponering beräknades med GIS-metod och relaterades till hälsoutfall från enkäter bland 1 953 (71%) boende i Lerum. Undersökningen visade att ca 30 % var störda av buller från vägtrafik och tåg och 16 % var störda av flygbuller. Den mest påtagliga effekten var att inte kunna ha fönster öppna så som man önskade. Samband mellan bullernivå från vägtrafik och tåg och de boendes psykosociala välbefinnande sågs också.

Följande hälsoindikatorer för buller föreslås. 1: Antal personer som är exponerade för buller, 2: Störning av buller, 3: Sömnstörning av buller, 4: Påverkan av buller på aktiviteter inomhus: (a) vila/avkoppling, (b) samtal och (c) möjlighet att ha sovrumsfönster öppet, 5: Påverkan av buller på aktiviteter utomhus: (a) utevistelse, (b) vila/avkoppling och (c) samtal, 6: Störning av buller inomhus med stängt fönster, 7: Tillgång till tyst rum och tyst uteplats vid bostaden samt 8: Beräknat antal förtida dödsfall i hjärt-kärlsjukdom till följd av buller från vägtrafik.

Publikationer relaterade till Lerumsprojektet

Kontaktperson

Lars Barregård, telefon: 031 786 2896

Finansiär 

Socialstyrelsen
Naturvårdsverket
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
RUS, Regionalt uppföljningssystem
Lerums kommun
VMC, Västra Götalandsregionens miljömedicinska centrum

Projektgrupp

Evy Öhrström
Lars Barregård
Annbritt Skånberg
Helena Svensson
Pär Ängerheim
Maria Holmes
Ellen Bonde

Till sidans toppRANCH - (Road Traffic & Aircraft Noise & Children's Cognition & Health)

Buller är den enda miljöstörning i Europa där klagomålen har ökat sedan 1992. Utvecklingen resulterar i såväl direkta som kumulativa hälsoeffekter av buller. Barn är i detta sammanhang en särskilt utsatt grupp.

Huvudsyftet är att ta fram kunskap, metoder och modeller för samband mellan barns inlärning, hälsa och sömn och exponering för buller i skol- och hemmiljö med mål att ta fram riktlinjer för en europeisk bullerpolicy. De studier som leds av Evy Öhrström vid Göteborgs universitet utförs i fyra olika bostadsområden med olika exponering för vägtrafikbuller.

Publikationer relaterade till RANCH-projektet

Kontaktperson

Anita Gidlöf Gunnarsson, telefon: 019 6022 494
E-post: anita.gidlof-gunnarsson@orebroll.se

Finansiär

EU

Projektgrupp

Anita Gidlöf Gunnarsson
Evy Öhrström

SAMARBETSPARTNERS
Professor Stephen Stansfeld (koordinator)
Dr Mary Haines, England
Professor Birgitta Berglund, Stockholm
Erik Lebret och Paul Fischer, Holland
Dr Isabel López-Barrio, Spanien
Maria Holmes, Projektassistent, Göteborg
Emina Hadzibajramovic, Bitr forskare

Till sidans topp


QSIDE - The positive effects of quiet facades and quiet urban areas on traffic noise annoyance and sleep disturbance

QSIDE-projektet genomfördes i samarbete mellan forskare, universitet och kommuner. Målet var att ta fram strategier och verktyg för att minska negativa hälsoeffekter av vågtrafikbuller och fokusera på positiva effekter av tyst sida vid bostaden och tysta områden.

En akustisk modell utvecklades för beräkning av bullernivåer, där hänsyn också tas till tysta sidan vid huset, tysta områden samt mänsklig respons på positiva effekter av tyst sida och tysta områden.

Läs mer om QSIDE här

Publikationer relaterade till QSIDE-projektet

Finansiär

EU project funded within the Life program of the European Community (LIFE09 ENV/NL/000423).

Kontaktperson
Anita Gidlöf-Gunnarsson, telefon: 019 6022 494
E-post: anita.gidlof-gunnarsson@orebroll.se

SAMARBETSPARTNERS
TNO, Delft
University of Gent
Chalmers University of Technology
University of Gothenburg
VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut
Gemeente, Amsterdam
City of Gothenburg

Till sidans topp


Ljudlandskap för bättre hälsa - MISTRA fas 1 2000-2003 & FAS 2 2004-2007

Projektet Ljudlandskap för bättre hälsa ”Ljudlandskap för bättre hälsa” är ett omfattande multidisciplinärt forskningsprogram med MISTRA som huvudfinansiär. Programmet Ljudlandskap för bättre hälsa syftar till att ta fram kunskap om ljudlandskapets betydelse för boendes hälsa och välbefinnande och om hur man i samband med trafik- och stadsplanering kan skapa tillgång till hälsobefrämjande ljudlandskap i boendemiljön.

Programmet avslutas under 2009 då uppföljningsstudier där tillämpningar av forskningsprogrammets förslag på utformning av bebyggelse har slutförts och avrapporterats.

Läs mer om programmet här

Publikationer relaterade till projektet Ljudlandskap fas 1

Publikationer relaterade till projektet Ljudlandskap fas 2

Kontaktperson

Anita Gidlöf-Gunnarsson, telefon: 019 6022 494
E-post: anita.gidlof-gunnarsson@orebroll.se

Finansiär

MISTRA
Vägverket
VINNOVA

Projektgrupp

Evy Öhrström
Anita Gidlöf Gunnarsson
Helena Svensson (FAS 1)
Maria Holmes(FAS 1)

SAMARBETSPARTNERS
Birgitta Berglund, Stockholms Universitet
Tor Kihlman, Chalmers Tekniska Högskola
Wolfgang Kropp, Chalmers Tekniska Högskola

PROGRAMSTYRELSE
Barbro Westerholm, ordf
Torsten Davidsson
Olof Edhag
Kjell Strömmer
Inger Sundström

Aktuella projekt

Snabblänkar till pågående och nyligen avslutade projekt:

EpiVib - att bo vid en järnväg

Buller, stress och friskfaktorer

WiTNES

Förskolekohorten

 

Tillbaka till sidan Forskningsprojekt

 

Sidansvarig: Madeleine Modig|Sidan uppdaterades: 2017-12-14
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?