Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Samhällsbuller

Här beskriver vi våra forskningsprojekt om hur buller från vindkraftverk, tågtrafik och vägtrafik påverkar människors hälsa och välbefinnande.

EU-projekt EqualLife

Vindkraft

Tågtrafik

Vägtrafik

 

Tillbaka till sidan med forskningsområden


EU projektet: Early Environmental quality and life-course mental health effects

Equal-life har beviljats 12 millioner Euro inom Horizon 2020. Forskargruppen Ljudmiljö och hälsa inom School of Public Health and Community Medicine ansvarar för ett delprojekt (work package) samt deltar i ytterligare 6 delprojekt.

Projektet EQUAL-LIFE har som syfte att utforska samband mellan mental hälsa och den samlade exponering som individen utsätts för i ett livsloppsperspektiv. Avsikten är även att utröna vad som är en hälsobefrämjande, återhämtande miljö för barn och ungdomar under deras olika åldrar och utvecklingssteg. Fokus ligger på barn och ungdomar från 0 till 21 år. EQUAL-LIFE använder data från fem födelsekohorter (n= ca 2 miljoner barn vid start), longitudinella skolkohorter och tvärsnittsstudier, data om biomarkörer (n=> 250 000), exponeringar, mental hälsa och indikatorer på kognitiv utveckling, i en sociala kontext.

Totalt deltar 20 olika partner från 12 länder med expertis inom folkhälsa, miljömedicin, barnpsykologi, miljöpsykologi, arkitektur, epidemiologi, miljö och geografisk planering, mikrobiologi, neurobiologi, medicin, fysik, informations och kommunikationsteknologi och statistisk modellering.

Kerstin Persson Waye och hennes forskargrupp ansvarar för WP1: Identifiering av mekanismer som länkar tidiga indikatorer på mental (o)hälsa till exposome, där vi skall formulera och undersöka teorier och mekanismer som medierar och modererar påverkan av den fysiska och sociala miljön (exposome) för kognitiv utveckling och mental hälsa bland barn och ungdomar 0-21 år. Litteraturgenomgångar av sannolika mekanismer som stress, sömn, återhämtning och självreglering/självkontroll samt koping utgör det första arbetet. Modeller som tas fram identifierar frågeställningar, där data saknas, särskilt med avseende på kritiska utvecklings/åldersstadier vid exponering för de olika hälsoutfallen. Där denna data finns inom befintliga kohorter gör vi fördjupade analyser inom dessa, och där data saknas eller är ofullständiga kommer vi att utföra fördjupade studier bland olika åldersgrupper. Vi förutser att dessa studier framförallt kommer att beröra sömnens återhämtande funktion bland unga vuxna och kopplingen till mental hälsa, samt betydelsen av daglig vistelsemiljö i förskola/skola och kognitiva funktioner bland mindre barn. Förutom Natalia Vincens och Sofie Edgren inom Ljudmiljö och hälsa, deltar från Göteborg även Yun Chen och Peter Friberg.

EQUAL-LIFE bidrar till utvecklingen av exposome-konceptet genom att 1) integrera den interna, externa och sociala exponeringen 2) genom att studera effekter på barnets utveckling och mentala hälsa 3) genom att karakterisera / mäta / modellera barnets miljö i olika stadier och aktiviteter 4) genom att titta på stödjande miljöer för barns utveckling, snarare än bara föroreningar 5) genom att kombinera fysiska och sociala indikatorer med nya biomarkörer och använda nya datakällor som beskriver barns aktivitetsmönster och miljöer.

Läs mer här på projektets hemsida

Till sidans topp


 

WiTNES - Sömnpåverkan av vindkraft

Ett av de vanligaste klagomålen från personer som bor i närheten av vindkraftverk är sömnstörningar p.g.a bullret. Detta projekt syftar till att undersöka om buller från vindkraftverk orsakar sömnstörning, och om så är fallet, graden av sömnstörning vid olika ljudnivåer. Arbetet kommer primärt att göras i laboratorium där deltagare som bor i vindkraftsetablerade områden rekryteras för att sova i vårt högkvalitativa ljudmiljölab. Bullerexponeringarna som används i studien är baserade på inspelningar av verkliga vindkraftverk, som justeras (både till karaktär och ljudnivå) så att de simulerar bullerexponeringen vid bostäder belägna på varierande avstånd från vindkraftverken. För att validera laboratorieresultatet kommer laboratorierbetet att kompletteras av sömnstörningsmätningar i försökspersonernas hemmiljö.

Finansiär
2014-2016 FORMAS (Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande).
2013-745. Physiological effects of wind turbine noise on sleep

Projektgrupp
Michael Smith
Kerstin Persson Waye
Mikael Ögren
Jonas Karlberg

Samarbetspartners
Pontus Thorsson, Chalmers Tekniska högskola, Göteborg
Eja Pedersen, Lund Universitet

Till sidans topp


Hur påverkas människan av vindkraftverksljud?

Vi har under flera år bedrivit forskning om hur människor påverkas av att bo i närheten av vindkraftverk. Studierna har visat på dos- responssamband mellan beräknad ljudnivå och hörbarhet samt beräknad ljudnivå och ljudstörning. En efterföljande EU-finansierad studie utförd i Holland bekräftade dessa dos-responssamband. Förutom säkerställda samband med störning kunde studierna inte påvisa något direkt samband till ohälsa i övrigt. I båda studierna fanns dock indikationer på sömnstörning. Ostörd sömn är viktig för återhämtning och god hälsa och en störd sömn kan leda till trötthet, irritation, sänkt välbefinnande, försämrad arbetsprestation samt öka olycksfallsrisken.

Finansiär
2003-2004 Energimyndigheten. An environmental medicine base for sustainable development of wind turbines.
2004-2006 Energimyndigheten/
Vindval. Development of dose response relationships for annoyance of wind turbine noise.
2006-2008 Energimyndigheten. Evaluation of the meteorological influence on sound propagation from wind turbines
2006-2008 Energimyndigheten. Better prediction of dose response relationship for wind turbine sound and annoyance.

Projektgrupp
Eja Pedersen
Kerstin Persson Waye
Jens Forsén
Yvonne Löfquist

Till sidans topp


EpiVib - att bo vid en järnväg

Det finns god kunskap om hur vägtrafikbuller är associerat till allmän störning, sömnstörning och hälsoresultade utfall såsom hjärt-kärlsjukdom. Det finns viss kunskap om effekterna av buller från tågtrafik på hälsa, men det finns mycket lite forskning om de långsiktiga hälsoeffekterna av vibrationer från tågtrafik. Experimentella sömnstudier har visat att även låga nivåer av vibrationer och buller är förknippade med förändringar i hjärtfrekvensen och störd sömn.

Projektet syftar till att förstå effekterna av långsiktig exponering för vibrationer, undersöka hälsoeffekter av exponering för vibrationer och buller från tågtrafik. Projektet använder två tillvägagångssätt: en kvantitativ studie med ett självrapporterat frågeformulär och objektiv hälsoregisterdata och en kvalitativ intervjustudie.

Huvudstudien är en kvantitativ studie med frågor som fokuserar på störning och hälsa för dem som bor längs en järnväg. Hälsoeffekterna utvärderas både med självrapporterade frågor om sömn och hälsa samt objektiva hälsoregisterdata. Resultaten inkluderar effekten på sömn, trötthet och kardiometaboliska sjukdomar.

Syftet med den kvalitativa studien var att förstå hur vibrationer rapporteras, beskrivs och uppfattas. Sammanfattningsvis upplevde studiedeltagarna inte att exponering kunde påverka deras hälsa och de var inte oroliga för hälsoeffekter. Deltagarna var emellertid bekymrade över huset - både skick och värde - om familj och säkerhet i allmänhet. Deltagarna upplevde också en stark känsla av att vibrationer, till skillnad från buller, inte kan undvikas. Deltagarna beskrev att godstågen var mer störande än andra typer av tåg och att tåghastigheten, frekvensen och vikten har ökat med åren, vilket de upplever har gett mer störning.

Finansiär
Trafikverket
FORMAS

Projektgrupp
Kerstin Persson Waye
Natalia Vincens
Mikael Ögren
Elise Van Kempen (RIVM – Netherlands)
Laura Maclachlan
Laith Hussain
Huigi Li

Publikationer
Maclachlan, L., Persson Waye, K., Pedersen, E. (2017) Exploring Perception of Vibrations from Rail: An Interview Study. Int. J. Environ. Res. Public Health,14, 1303.

Maclachlan, L.; Ögren, M.; Van Kempen, E.; Hussain-Alkhateeb, L.; Persson Waye, K. (2018) Annoyance in Response to Vibrations from Railways. Int. J. Environ. Res. Public Health, 15, 1887.

Till sidans topp CARGOVIBES

Attenuation of ground-borne vibration affecting residents near freight railway lines. Länk till CARGOVIBES hemsida: www.cargovibes.eu/

Finansiär
EU - Collaborative project, projektnr 266248

Projektgrupp
Kerstin Persson Waye (work package leader)
Mikael Ögren
Michael Smith
Ilona Croy
Agneta Agge

Samarbetspartners
TNO, National Organisation for Applied Research NL.
IK, Instytut Kolejnictwa, PL.
USAL, University of Salford, UK.

Till sidans topp


TVANE

För att göra planering av buller- och vibrationsreducerande åtgärder effektivare och därigenom minska risken för uppkomst av negativa hälsoeffekter, är det viktigt att ha kunskap om kopplingen mellan buller och vibrationer från tåg- och vägtrafik.

Projektet undersökte effekter av buller och vibrationer från tåg- och vägtrafik - tågbonus, skillnader och samverkan mellan tåg- och vägtrafik. I projektet genomfördes enkätundersökningar, mätningar i fält samt studier i sömnlaboratorium.

Publikationer relaterade till TVANE-projektet

Kontaktperson
Anita Gidlöf Gunnarsson, telefon: 019-60 22 494, anita.gidlof-gunnarsson@orebroll.se

Finansiär
Banverket

Projektgrupp
Anita Gidlöf-Gunnarsson
Mikael Ögren
Evy Öhrström

Samarbetspartners
Tomas Jerson WSP
Mikael Ögren VTI

Till sidans topp


Lerumsprojektet

Undersökningen genomfördes i Lerum under våren 2004. Bullerexponering beräknades med GIS-metod och relaterades till hälsoutfall från enkäter bland 1 953 (71%) boende i Lerum. Undersökningen visade att ca 30 % var störda av buller från vägtrafik och tåg och 16 % var störda av flygbuller. Den mest påtagliga effekten var att inte kunna ha fönster öppna så som man önskade. Samband mellan bullernivå från vägtrafik och tåg och de boendes psykosociala välbefinnande sågs också.

Följande hälsoindikatorer för buller föreslås. 1: Antal personer som är exponerade för buller, 2: Störning av buller, 3: Sömnstörning av buller, 4: Påverkan av buller på aktiviteter inomhus: (a) vila/avkoppling, (b) samtal och (c) möjlighet att ha sovrumsfönster öppet, 5: Påverkan av buller på aktiviteter utomhus: (a) utevistelse, (b) vila/avkoppling och (c) samtal, 6: Störning av buller inomhus med stängt fönster, 7: Tillgång till tyst rum och tyst uteplats vid bostaden samt 8: Beräknat antal förtida dödsfall i hjärt-kärlsjukdom till följd av buller från vägtrafik.

Publikationer relaterade till Lerumsprojektet

Kontaktperson
Lars Barregård, telefon: 031 786 2896

Finansiär 
Socialstyrelsen
Naturvårdsverket
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
RUS, Regionalt uppföljningssystem
Lerums kommun
VMC, Västra Götalandsregionens miljömedicinska centrum

Projektgrupp
Evy Öhrström
Lars Barregård
Annbritt Skånberg
Helena Svensson
Pär Ängerheim
Maria Holmes
Ellen Bonde

Publikationer
Effekter av buller från vägtrafik och tåg: Reanalyser av data från olika delpopulationer i Lerumsstudien. Öhrström, Andersson, Barregård. Rapport nr 122, 2009.
Länk

Undersökning av hälsoeffekter av buller från vägtrafik, tåg och flyg i Lerums kommun. Öhrström, Barregård, Skånberg, Svensson, Ängerheim, Holmes, Bonde. Slutrapport Lerum, 2005.
Länk

Till sidans topp


ElectriCity - Bullermätning och undersökning av hälsoeffekter för elbusslinje 60

Projektet är ett prioriterat delprojekt inom ElectriCity (samverkan för elektrifierad kollektivtrafik i Västra Götaland). Syftet är att ge vetenskapligt baserade svar på frågor kring hur förändrad bullerexponering från kollektivtrafikens dieselbussar vid övergång till elbussar påverkar boende genom potentiellt minskad störning, sömnstörning och ökad boendekvalitet. Förändringen studeras genom en socio-akustisk studie i samverkan med RISE bland boende längs med linje 60, före och efter det att dieselhybridbussar ersatts med elektrifierade bussar. Resultaten bidrar till arbetet med att bedöma hur elektrifierad kollektivtrafik kan användas i bullermässigt känsliga områden.

Finansiärer
Västra Götalands Regionen (Kollektivtrafiknämnden, Regionutvecklingsnämnden)
Göteborgs Stad (Miljöförvaltningen, Trafikkontoret)

Projektgrupp
Kerstin Persson Waye
Loisa Sandström
Sofia Edgren
Mikael Ögren
Belma Krslak (Göteborgs Stad)
Krister Larsson (RISE)
Mikael Ögren
 

Till sidans toppRANCH - (Road Traffic & Aircraft Noise & Children's Cognition & Health)

Buller är den enda miljöstörning i Europa där klagomålen har ökat sedan 1992. Utvecklingen resulterar i såväl direkta som kumulativa hälsoeffekter av buller. Barn är i detta sammanhang en särskilt utsatt grupp.

Huvudsyftet är att ta fram kunskap, metoder och modeller för samband mellan barns inlärning, hälsa och sömn och exponering för buller i skol- och hemmiljö med mål att ta fram riktlinjer för en europeisk bullerpolicy. De studier som leds av Evy Öhrström vid Göteborgs universitet utförs i fyra olika bostadsområden med olika exponering för vägtrafikbuller.

Publikationer relaterade till RANCH-projektet

Kontaktperson
Anita Gidlöf Gunnarsson, telefon: 019 6022 494, anita.gidlof-gunnarsson@orebroll.se

Finansiär
EU

Projektgrupp
Anita Gidlöf Gunnarsson
Evy Öhrström

Samarbetspartners
Professor Stephen Stansfeld (koordinator)
Dr Mary Haines, England
Professor Birgitta Berglund, Stockholm
Erik Lebret och Paul Fischer, Holland
Dr Isabel López-Barrio, Spanien
Maria Holmes, Projektassistent, Göteborg
Emina Hadzibajramovic, Bitr forskare

Publikationer

 • Öhrström E, Holmes M, Svensson H and Hadzibajramovic E. (2003). Adverse effects of road traffic noise - Comparison between young children and adults. Proceedings of the 8th International Congress on Noise as a Public Health Problem, Rotterdam, The Netherlands 29 june-3 july 2003, pp 276-277.
 • Öhrström E and Svensson H. (2003) Effects of road traffic noise on sleep – Studies on sleep assessed by wrist-actigraphy and sleep logs for children and adults. Proceedings of the 8th International Congress on Noise as a Public Health Problem, Rotterdam, The Netherlands 29 june-3 july 2003, pp 203-204
 • E Öhrström, E Hadzibajramovic, M Holmes and H Svensson (2006). Effects of road traffic noise on sleep – studies on children and adults. Journal of Environmental Psychology 26, 116-126.
 • Stansfeld S A, Berglund B, Clark C, Lopez-Barrio I, Fischer P, Öhrström E, Haines M M, Head J, Hygge S, van Kamp I, Berry B F (2005). Aircraft and road traffic noise and children´s cognition and health: a cross-national study. The Lancet Vol 365:1942-49.
   

Till sidans topp


QSIDE - The positive effects of quiet facades and quiet urban areas on traffic noise annoyance and sleep disturbance

QSIDE-projektet genomfördes i samarbete mellan forskare, universitet och kommuner. Målet var att ta fram strategier och verktyg för att minska negativa hälsoeffekter av vågtrafikbuller och fokusera på positiva effekter av tyst sida vid bostaden och tysta områden.

En akustisk modell utvecklades för beräkning av bullernivåer, där hänsyn också tas till tysta sidan vid huset, tysta områden samt mänsklig respons på positiva effekter av tyst sida och tysta områden.

Läs mer om QSIDE här

Publikationer relaterade till QSIDE-projektet

Finansiär
EU project funded within the Life program of the European Community (LIFE09 ENV/NL/000423).

Kontaktperson
Anita Gidlöf-Gunnarsson, telefon: 019 6022 494, anita.gidlof-gunnarsson@orebroll.se

Samarbetspartners
TNO, Delft
University of Gent
Chalmers University of Technology
University of Gothenburg
VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut
Gemeente, Amsterdam
City of Gothenburg

Publikationer

 • De Kluizenaar, Y., Gidlöf-Gunnarsson, A., Botteldooren, D., Bockstael, A., Janssen, S., Vos, H., van den Berg, F. & Salomons, E.M. Annoyance and disturbed sleep due to road traffic noise: The importance of the least exposed side – QSIDE. In: Proceedings of InterNoise 2013, Innsbruck, Austria, September 15-18, 2013.
 • de Kluizenaar, Y.(ed.). Benefits of quiet facades and quiet areas (Action 3). (Contributors: Yvonne de Kluizenaar, Anita Gidlöf-Gunnarsson, Dick Botteldooren, Annelies Bockstael, Sabine Janssen, Frits van den Berg, Henk Vos, Jens Forssén, Mikael Ögren, Evy Öhrström, Timothy van Renterghem, Weigan Wei, Han Zhou,, Erik Salomons).QSIDE_Action3_Summary_August_2013
 • Report 2011 “Collection of information for QSIDE (Action 1)”, Frits van den Berg, Dick Botteldooren, Jens Forssén, Anita Gidlöf-Gunnarsson, Menno Hillebregt, Maarten Hornikx, Yvonne de Kluizenaar, Martin Knape, Mikael Ögren, Evy Öhrström, Timothy van Renterghem, Erik Salomons, Carlo Schoonebeek.
 • Gidlöf-Gunnarsson, A., Öhrström, E. & Forssén, J. (2012). The effect of creating a quiet side on annoyance and sleep disturbances due to road traffic noise. In Proceedings of InterNoise 2012, August 19-22, New York City, USA, 2012. Paper no 1267. (Available on CD)  
   

Till sidans topp


Ljudlandskap för bättre hälsa - MISTRA fas 1 2000-2003 & FAS 2 2004-2007

Projektet Ljudlandskap för bättre hälsa ”Ljudlandskap för bättre hälsa” är ett omfattande multidisciplinärt forskningsprogram med MISTRA som huvudfinansiär. Programmet Ljudlandskap för bättre hälsa syftar till att ta fram kunskap om ljudlandskapets betydelse för boendes hälsa och välbefinnande och om hur man i samband med trafik- och stadsplanering kan skapa tillgång till hälsobefrämjande ljudlandskap i boendemiljön.

Programmet avslutas under 2009 då uppföljningsstudier där tillämpningar av forskningsprogrammets förslag på utformning av bebyggelse har slutförts och avrapporterats.

Kontaktperson
Anita Gidlöf-Gunnarsson, telefon: 019 6022 494, anita.gidlof-gunnarsson@orebroll.se

Finansiär
MISTRA
Vägverket
VINNOVA

Projektgrupp
Evy Öhrström
Anita Gidlöf Gunnarsson
Helena Svensson (FAS 1)
Maria Holmes(FAS 1)

Samarbetspartners
Birgitta Berglund, Stockholms Universitet
Tor Kihlman, Chalmers Tekniska Högskola
Wolfgang Kropp, Chalmers Tekniska Högskola

Programstyrelse
Barbro Westerholm, ordf
Torsten Davidsson
Olof Edhag
Kjell Strömmer
Inger Sundström

Publikationer

Årsrapport 2000

Årsrapport 2001

Årsrapport 2002

Årsrapport 2003

Tillämpning av ljudlandskapskonceptet i bullerexponerat bostadsområde: Upplevelse av boendemiljön och effekter på hälsa och välbefinnande efter åtgärder i Partille Centrum för att skapa goda ljudlandskap. Anita Gidlöf-Gunnarsson och Evy Öhrström. Rapport från Arbets- och miljömedicin nr 126
Ljudlandskap, resultat och slutsatserLjudlandskap Årsrapport 2004Ljudlandskap Årsrapport 2005Ljudlandskap Årsrapport 2006

Gidlöf-Gunnarsson, A., Öhrström, E. & Kihlman (2010). A full-scale intervention example of the “quiet side–concept” in a residential area exposed to road traffic noise: Effects on the perceived sound environment and general noise annoyance. In: Proc. of InterNoise 2010, Lissabon, Portugal, June 13-16, 2010.

Till sidans topp

Sidansvarig: Madeleine Modig|Sidan uppdaterades: 2020-04-09
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?